Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 34/2001. (VI.06.) Állásfoglalása

A netsport.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 312/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 06.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület úgy látja, hogy a tárgybeli domain név vonatkozásában a véletlen sorbarendezési eljárással nyertesként megjelölt igénylés teljesíthető.

Indokolás:

A netsport.hu domain név vonatkozásában a 2000. március 1.-től hatályos Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerint a PRB-Infotech Rt. és a Nemzeti Sport Lap- és Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. nyújtott be igénylést. Mindkét igénylés részt vett a 2000. március 3. napján megtartott véletlen sorbarendezési eljárásban, a névhasználati jog vonatkozásában a szerencse a Nemzeti Sport Lap- és Könyvkiadó Vállalatnak kedvezett. A PRB-Infotech Rt. a delegálással szemben panaszt jelentett be. Arra hivatkoztak, hogy - a Nemzeti Kulturális örökség Minisztériuma 2.2/6647/2000. számú, a Netsport címet viselő időszaki lap nyilvántartásba vételi határozatának birtokában - kívántak "első hazai sport portált" indítani. A régi (2000. március 1. előtti) szabályzat szerinti prioritásos igényüket 2000. február 29.-én juttaták el a DataNet Kft.-hez. Álláspontjuk szerint a Nemzeti Sport Kft. nem szolgáltatásindítási céllal, hanem a piac korlátozása okán adta be az adott igénnyel együtt közel harminc sport vonatkozású domainre vonatkozó igényét.

A TT 4/2000. (V.24.) Állásfoglalásában a 12/2000. ügyszámon bejelentett igénylés esetében arra a véleményre helyezekedett, hogy az eset összes körülményeire tekintettel eljárási jogosultsága nincs, álláspontja szerint a vita eldöntése bírói útra tartozik. Ezt követően ugyanazon névre vonatkozó igénylések - megváltozott feltételek között és kibővített iratanyaggal - ismételten TT elé került (328/2000, 329/2000. ügyszám). A TT a 36/2000. (IX.27.) Állásfoglalásában hiánypótlást és az igénylő személye vonatkozásában tapasztalt ellentmondások feloldását kérve. A hiánypótlási eljárás lezárulta után a TT úgy látja, hogy a tárgyi ügyben állásfoglalásának eljárási akadálya nincs.

A TT megállapította, hogy a PRB-Infotech Rt. 2000. február 29.-én benyújtott igénye - bár a "régi" szabályzat szerinti prioritásos igénnyel szemben támasztott feltételeknek megfelel - elkésett: benyújtására már akkor került sor, mikor a Regisztrátor - aki erről ügyfeleit is tájékoztatta - a régi szabályzat szerinti igényléseket már nem tudta figyelembe venni (2000. február 29. 17:42 perc, az igények felvétele 2000. február 28. 24:00-kor zárult).

 

A TT 2/2000 (IV.12.) Elvi Állásfoglalásában foglalkozott az ún. véletlen sorbarendezési eljárás jogszerűségi kérdéseivel. A következő álláspontra helyezkedett: "A 2000. március 1. napjával hatályba lépő szabályozás szerint az ugyanazon névre prioritással nem rendelkező Igénylések között lényegében sorsolás alapján történő sorbarendezés (a szerződéses folyamatba beépített szerencseelem) dönt. Mindezzel az egyes Igénylők tisztában voltak, vagy - a részükről elvárható gondosság tanúsítása mellett - tisztában lehettek. Amennyiben a névre vonatkozó igénylésüket 2000. március 1. napját megelőzően már az új Regisztrációs szabályzat szerint (az új Igénylőlapon) nyújtották be, egy, a jövőben megkötendő szerződésre tettek ajánlatot, egyben elfogadták az ugyanezen, jövőben megkötendő szerződésre vonatkozó Felhívásban közzé tett feltételrendszert. Ehhez további, a szerencseelemhez kapcsolódó, de harmadik személyek esetleges jogosultságainak figyelembe vételének igényéhez kötődő, garanciális elem is járult. A sorsolásos alapon egyes Igénylőknek delegálni ígért nevek a Web Szerveren nyilvános bemutatásra kerültek, s annak, akinek a névhasználathoz elsőbbségi joguk van, időben később benyújtott és megalapozott Igény esetén a nevek delegációjára minden más igénylő előtt lesznek jogosultak. Erről az egyes Igénylők korábban ugyancsak tájékozódhattak, az Igénylés benyújtásával tudomásul vették, hogy egy név sorsolásos úton számukra való delegálási ígérvénye (ha a névhasználat harmadik személyek prioritásos igényét egyébként sértette volna) az egyes Regisztrátorok részéről velük szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet." (4.5).

Adott esetben a PRB-Infotech Rt. a szerencseelemmel névhasználati jogot nyert Nemzeti Sport Kft. ellenében nem tudott igazolni olyan kizárólagos névhasználati jogot, mely a delegálás szempontjából jogi akadályt jelent. Tekintettel arra, hogy maga is csak tervezte a hasonnevű portál alatt a szolgáltatásnyújtást, panasza versenyjogilag sem megalapozott. Mindezek alapján a TT úgy látja, hogy a sorsolásos eljárással nyertesként megjelölt igénylés teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 06.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.