Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 33/2001. (V. 16.) Állásfoglalása

A wellness.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett igények (515/2000. és 516/2000. sz. ügyek)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A wellness.hu domain az igénylő Warex Kft., Mediteam 2001 Bt. ill. Henkel Magyarország Kft. részére a védjegyjogosult Magyar Wellness Alapítvány engedélye nélkül nem adható használatba.

Indokolás:

 

Az 515/2000. és 516/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Warex Kft (székhelye Budapest, regisztrátor: GTS-Datanet Kft.), a Mediteam 2001 Bt. (székhelye: Gödöllő, regisztrátor: Déltáv Rt.) valamint a Henkel Magyarország Kft. (székhelye Budapest, regisztrátor: Hungary.Network Kft.) a wellness.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé (az előzményekre vonatkozóan lásd a 308/2000. sz. ügyben született 14/2000. (VIII. 23.) sz. állásfoglalást).

A Warex Kft. egyedüli igénylőként szerepelt a 2000. márciusi sorsolásos sorbarendezés során a wellness.hu domainnév vonatkozásában; igényét a Nyilvántartó a TT elé utalta. A Mediteam 2001 Bt. 2000. március 7-én, a Henkel Magyarország Kft. pedig 2001. február 26-án igényelte a domaint. A Warex Kft. nyilatkozata szerint az "az egészséges életmód kialakításának tárgyi, elméleti részével foglalkozik", ezt a területet "a világban a wellness jelzővel azonosítják". A társaság hivatkozik arra, hogy ilyen témájú újságot kíván indítani, s arra, hogy a TechnoGym cég, amelynek kizárólagos kelet-európai forgalmazója, magát "wellness company"-ként jellemzi. A Henkel Magyarország Kft. prioritásos igénylésében arra hivatkozik, hogy az a SPRING FLOWER WELLNESS nemzetközi szóvédjegy jogosultja, s a nevet egy új termékkörrel kapcsolatos kommunikációhoz kívánja használni. A Mediteam 2001 Bt. a TT Titkárságának felhívására a megadott határnapig nem nyilatkozott az igényléssel kapcsolatban.

A WELLNESS a Magyar Wellness Alapítvány mint jogosult számára a nizzai osztályozás szerinti 16., 28., 35., 41., 42. áruosztályba tartozó egyes áruk tekintetében az MSZH által lajstromozott védjegy. A védjegy áruosztályában találhatók a következő, 41. és 42. áruosztályba tartozó termékek és szolgáltatások: nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek, illetve vendéglátás, időleges szállásadás, orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás.

 

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". A Warex Kft. ill. a Henkel Magyarország Kft. részéről ilyen használat szándéka az igénylők nyilatkozata alapján is társul az igényléshez, s mindkét esetben olyan árukkal/szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek gyaníthatóan szerepelnek a Magyar Wellness Alapítvány védjegyének árujegyzékében. Nem helytálló a Henkel Magyarország Kft. hivatkozása saját védjegyére: az igénylés benyújtásakor hatályos Regisztrációs Szabályzat szerint az igénylő, mint jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat igénylése esetén illeti meg az igénylőt prioritás, tehát olyan esetben nem, amikor az igényelt karaktersorozat csak része az igénylő szóvédjegyének. A TT álláspontja szerint az igénylők általi használat - a védjegyjogosult engedélye nélkül - gyaníthatóan jogellenes lenne.

A Mediteam 2001 Bt. a TT Titkárságának megkeresésére nem reagált. Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható, hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez - épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetősége az Igénylőknek a TT Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet élvező védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplő árukkal kapcsolatos gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem feltétlenül ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól azonban elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor meggyőződjék a használat ezen kereteiről, ill. Igénylőként felhívásra nyilatkozzék azokról a Nyilvántartó számára.

Mivel jelen esetben az igényelt domain delegálása annak jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő lenne, ezért a TT álláspontja szerint a delegálás az Igénylők részére nem történhet meg.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.