Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 32/2001. (V. 16.) Állásfoglalása

Az on-line.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 469, 470, 471, 472, 473, 474/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A MédiaComm Kft (469), Erba 96 Kft (470), ... (471), ... (472), ... (473), ... (474) igénylése nem teljesíthető.

Indokolás:

1. A MediaComm Médiakommunikációs Kft. és a fent hivatkozott más igénylőknek, az on-line.hu domain név vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését a Nyilvántartó a fenti számok alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a domain név közismert kereskedelmi névvel egyezik, így az igénylés teljesítése jogsértő lenne. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylők regisztrátorait, a Hungary Network Kft-t /MédiaComm Kft (469)/, az Alarmix Hungary Kft-t /Erba 96 Kft (470)/, a Hungary Network Kft-t /... (471), ... (472), ... (473), ... (474)/ az ügyfeleik névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidőn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a www.online.hu domain név alatt már üzleti célú tartalomszolgáltatás érhető el: fenntartója az Online Üzleti Informatikai Rt. Az Rt. - illetőleg jogelődje, az Online Számítástechnikai Szolgáltató Kft. - 1989-tól van jelen a gazdasági életben, üzleti technológiákkal, szoftverfeljesztéssel foglalkozik.

2. Bár a TT nem vitatja, hogy az "on-line" angol szóból képzett kifejezés általánosan elterjedt, a hétköznapi szóhasználat szerint a számítógépes világhálón keresztüli kapcsolatfelvételi, információhoz jutási és információ továbbítási lehetőségre utal, a kifejezés a magyar Interneten s az üzleti-gazdasági életben már egy adott céghez kötődik, mely az igényelttől csak írásmódjában különböző, azzal összetéveszthető elnevezésű internetes szolgáltatást is fenntart. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A Tpvt. 2. § a tisztességtelen verseny tilalmát általánosságban kimondó klauzulája értelmében pedig a versenytárs érdekeit sértő vagy veszélyeztető gazdasági tevékenység tisztességtelenül folytatottnak, így tilalmasnak minősül. Mindezek alapján a TT az igénylések teljesíthetőségének versenyjogi alapú akadályát állapítja meg.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16..

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.