Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 32/2000. (IX. 27.) Állásfoglalása

A erdély.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 145/2000. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. szeptember 27-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az erdély.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem tartja indokoltnak a tárgyi domain név delegálásának megtévesztés miatti megtagadását.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület nem látja jogszabályi indokát annak, hogy az erdély.hu domain név ne kerüljön kiadásra. Megállapítja, hogy egy jogszabályi rendelkezéssel nem védett földrajzi név igénylése csak különösen indokolt esetben lehet megtévesztő. Jelen esetben a benyújtott kérelemmel kapcsolatban a kérelmet visszautasító regisztrátor nem adott indokolást arra, hogy az erdély.hu domain névnek, az igénylő részére történő delegálása kapcsán mit tart megtévesztőnek.

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület az erdély.hu domain névnek az igénylő részére történő delegálását nem látja a szabályzat 5.6. pontjába ütközőnek.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.