Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 31/2000. (IX. 27.) Állásfoglalása

A sonnevent.hu és a lukács.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 217. és 238/2000. ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. szeptember 27-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A sonnevent.hu és a lukács.hu domain nevek vonatkozásába olyan személyek emeltek a nevek delegálása ellen panaszt, akik a fenti domain neveknek megfelelő családi nevet viselnek. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy ezen domain nevek delegálása sértené az illető személyek névviseléshez való jogát, így a domain nevek jelen ügyekben más igénylők számára nem delegálhatóak.

Megjegyzi azonban a Tanácsadó Testület, hogy ha a panaszt bejelentők a domain nevek delegálását a maguk részére nem kérik úgy azok más, jogszerű névazonossággal rendelkező igénylők részére delegálhatóak.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület a 9/2000. (VIII.23.) elvi állásfoglalásában foglalkozott a magánszemélyek névkizárólagosságához fűződő jogok érvényesülésének biztosításával. A fent hivatkozott két panasz ügyben a döntés indokai a hivatkozott elvi állásfoglalásban megfogalmazott indokokkal azonosak.

A Ptk 77. § 1. bekezdés szerint mindenkinek joga van a névviseléshez. A Ptk. 75. §-a értelmében a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani, e jogok a törvény védelme alatt állnak. A névviselési jog védelme magánszemélyeket és jogi személyeket egyaránt megilleti.

Mindezen törvényi előírásokra figyelemmel, függetlenül attól, hogy a Regisztrációs Szabályzat a névhasználati jogot prioritásos jogként nem ismeri el, a névviselési jog védelmének kötelezettsége alapján a magánszemélyek és jogi személyek panaszát, ha nevük domain névként, más részére történő delegálása ellen tiltakoznak figyelembe kell venni.

A panasz bejelentése során a név jogosultja kérheti a név részére, domain névként történő kiadását, illetve a delegálás igénylése nélkül kérheti a nevével azonos domain név más részére történő delegálásának megtagadását.

Abban az esetben amikor a név domain névként történő delegálását a név jogosultja a maga számára nem kérte és azt így használatba nem vette, akkor a jogszerű névazonosság alapján történő delegálásnak nincs akadálya azaz ha más olyan igénylő aki, jogszerű névazonosság alapján maga is rendelkezik névhasználati joggal (pl.azonos családi név), a domain névre igényt jelent be, részére a nevével azonos domain név delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.