Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 28/2000. (VIII.30.) Állásfoglalása

 

A bix.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 322/2000. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A bix.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a BIX Bizottság panaszát részben megalapozottnak találta, az érdemi döntés meghozatalához azonban hiánypótlást rendel el. A panasz többi része tekintetében hatáskörének hiányát állapítja meg.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület többször hangsúlyozott álláspontja, hogy a névhasználat magában foglalja a mások eltiltásának lehetőségét és jogát is az adott domain név vonatkozásában. Jogi szempontból nincs akadálya tehát annak, hogy a jogosult eltiltson másokat a név használatától. A 322/2000 ügyszámon bejelentett panasz igazolja a BIX Bizottság jogosultságát a bix.hu domain név használatára.

Tekintve azonban, hogy a Tanácsadó Testület rendelkezésére álló adatok szerint a bix.hu domain név regisztrációja folyamatban van, szükségesnek találja a másik igénylő (Deltha Rendszerház Kft.) igénylésének vizsgálatát is.

A Tanácsadó Testület hatáskörébe nem tartozik bele, hogy valamely domain név használatát fenntartsa, még akkor sem, ha ezt a domain név használatára jogosult kéri. A Tanácsadó Testület ugyanis csak a domain nevek választhatóságával kapcsolatos vitás kérdésekben dönt. Hatáskörébe tehát annyi tartozik bele, hogy amennyiben az arra jogosult a használat eltiltását kéri, minden más, az azonos domain nevet igénylő kérelmével, panaszával kapcsolatban, azon kérelmek megalapozatlanságát állapítja meg egyedi állásfoglalás formájában.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.