Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 26/2001. (V. 16.) Állásfoglalása

A net-aruhaz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 367/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

... igénylése teljesíthető.

Indokolás:

1. A netaruhaz.hu és net-aruhaz.hu domain nevek vonatkozásában a Banknet Kft., mint regisztrátor fordult állásfoglalás kéréssel a Tanácsadó Testülethez. A Testület a Net Áruház Kft. a netaruhaz.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénylésével kapcsolatosan 1/2000. (IV.5.) Elvi Állásfoglalásában (az Elvi Állásfoglalás Melléklete) úgy találta, hogy az igényelt domain név cégnévre alapozott prioritással az Igénylőt nem illeti meg, tekintettel arra, hogy az igénylés benyújtásakor a cégbejegyzési eljárás még folyamatban volt. Időközben (2001. március 30.) a netaruhaz.hu domain név regisztrátori döntés alapján a Netáruház Kft. javára használatba adásra került. A net-aruhaz.hu domain nevet ... regisztrátorán, a Déltáv Rt.-n keresztül kérte (2000. március 06.) használatába adni. A kérdéses domain név vonatkozásában sorsolásra került sor, melynek eredményeként a névhasználatra (több igénylő közül) ő szerzett jogot.

2. A TT a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a Netáruház Kft. a net-aruhaz.hu domain név vonatkozásában igényt nem nyújtott be. A 2001. március 30.-án megtörtént regisztráció ellenére a www.netaruhaz.hu URL alatt ténylegesen tartalom, szolgáltatásnyújtás nem elérhető.

3. A Tanácsadó Testület elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a net-aruhaz.hu domain név ... részére történő használatba adása sérti-e a Netáruház Kft. névkizárólagossághoz fűződő jogait. E körben megállapította, hogy ... igénylésének benyújtásakor a Netáruház Kft. bejegyzése még folyamatban volt, jogi személykénti elismerésére csak ezt követően került sor, ... sorsolásos nyertessé nyilvánítása tehát a Netáruház Kft. jogait nem sérthette. Ez - a Ptk. 77. § /4/ bekezdésében foglaltakkal összhangban - a TT álláspontja szerint azt is jelenti, hogy a névhasználati jogot ... jogszerűen szerezte meg.

4. Ezt követően a TT azt vizsgálta, hogy lehet-e versenyjogi akadálya a domain név delegációjának. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A TT-nek nem áll rendelkezésére olyan információ, melynek értelmében a Netáruház Kft.-t és ... piaci versenytársaknak minősíthetné: a netaruhaz.hu domain név 2001. március 30.-án került kezelésbe adásra, de a domain név alatt jelen Állásfoglalás meghozatala időpontjában sem történik szolgáltatásnyújtás. A Tpvt. 6. §-ban megfogalmazott versenyjogi névhasználati tilalom olyan névre vonatkozik, amelyről a "versenytársat, vagy annak áruját szokták felismerni". A TT-nek nincs tudomása olyan áruról vagy szolgáltatásról, melyről a kereskedelmi-gazdasági forgalomban az elterjedtség és közismertség általánosabb fokát kifejező "szokták felismerni" kifejezés közvetlen összefüggésbe hozható lenne. Ennek hiányában pedig a domain név ... részére történő regisztrációja a Tpvt. 6. §-ba ütközőnek sem minősül.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16..

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.