Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 21/2001. (V. 2.) Állásfoglalása

A fabio.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elé 588/2000 ügyszámon felterjesztett panaszt a Tanácsadó Testület ("TT") megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat ("SZESZ") szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A fabio.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a Fabio Informatikai Bt. panasza megalapozott, mert prioritását igazolta. A fabio.hu domain nevet részére kell delegálni.

 

Indokolás:

A Fabio Informatikai Bt. panasza 2000. november 29-én érkezett a TT-hez, amelyben a panaszos a fabio.hu domain név máshoz történő delegálása ellen tiltakozik, arra hivatkozva, hogy "ha a fabio.hu domaint más számára adnák használatba" azzal a cég hátrányos helyzetbe kerülne és a "domain használati jogát is meg kellene vásárolni egy más által üzleti céllal regisztrált nem prioritásos igénylőtől". Panaszához az igénylőlapot valamint a Fabio Informatikai Bt. 2000 augusztusi cégkivonatát csatolta, amelyből megállapítható, hogy az igénylés prioritása megalapozott, hiszen az igényelt domain név nemcsak a cég vezérszavával, de a rövidített nevével is azonos.

A TT elé utalt iratokból megállapítható, hogy fabio.hu domain névre két regisztrátornál két különböző vállalkozás nyújtott be igénylést az alábbiak szerint:

  1. Az Elender Rt. regisztrátornál az eStore Consulting Bt. 2000. november 7-én nyújtott be nem prioritásos igénylést,

  1. a 23VNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. regisztrátornál a Fabio Informatikai Bt. 2000. november 8-án nyújtott be prioritásos igénylést, az igénylőlapon azonban 2000. november 6-i dátum szerepel.

A Fabio Informatikai Bt. bejegyző végzéssel és cégkivonattal kielégítően igazolta, hogy a domain vonatkozásában prioritása van. A másik igénylő hiánypótló felhívás ellenére sem csatolt semmilyen dokumentumot arra vonatkozóan, hogy van-e prioritása a domain név vonatkozásában.

Mindkét igénylés idején a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat volt irányadó a domain nevek delegálására, így annak ellenére, hogy a panasz elbírálásakor már módosított szabályzat ("Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek") van hatályban a TT a Szabályzat régi (2000. március 1-től november 30-ig hatályos) szövege alapján vizsgálta.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület web-oldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.