Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 20/2001. (V. 2.) Állásfoglalása

A tv1.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az tv1.hu domain ... ill. az Arrow Reklámügynökség Bt-nek a belföldön jóhírnevet élvező TV1 védjegy jogosultjának hozzájárulása vagy egyéb jogos érdekük igazolása nélkül nem adható használatba.

Indokolás:

 

A 403/2000. és 404/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó ... ill. az Arrow Reklámügynökség Bt-nek a tv1.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően az igénylők Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidőn belül nem történt meg.

Az TV1 a Magyar Televízió Rt. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A TV1 védjegy a TT álláspontja szerint belföldön jó hírnevet élvez, s mindenképpen közismert kereskedelmi név. Az igényelt megjelölés a Magyar Televízió Rt. jóhírnevet élvező védjegyével azonos, és a TT álláspontja szerint annak a védjegyjogosult engedénye nélkül történő használata tisztességtelenül használná ki a TV1 védjegy megkülönböztető képességét.

Az igényelt domain delegálása a Magyar Televízió Rt.-n ill. annak engedélyével bíró más személyen kívüli olyan személy számára, aki vagy amely a domain használatához fűződő jogos érdekét nem igazolja, valószínűsíthetően jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő lenne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a ... ill. az Arrow Reklámügynökség Bt. számára történő delegálást.

Jelen döntés a Testület 6/2000. (V.24.) a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.