Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 15/2001. (V. 2.) Állásfoglalása

Az amoco domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett igények (384., 385., 386., 387. sz. ügyek)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az amoco domain ..., ... ill. ... történő delegálása gyaníthatóan megtévesztő lenne, ezért az igénylések nem teljesíthetők. Az Amoco Fabrics Magyarország Termelő Kft. igénye abban az esetben teljesíthető, amennyiben az bemutatja a védjegyjogosult Amoco Oil Company nyilatkozatát, amely szerint az a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárul.

Indokolás:

 

A 384/2000., 385/2000., 386/2000. és 387/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó ..., az Amoco Fabrics Magyarország Termelő Kft-nek, ... ill. ... az amoco.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően az igénylők Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidőn belül nem történt meg.

Az "amoco.hu" domainnevet a TT elé utalt iratok szerint négyen igényelték az alábbi regisztrátoroknál:

Ügyszám

Regisztrátor

Igénylő

384

NetX Consulting Kft.

...

385

GTS Datanet Távközlési kft.

Amoco Fabrics Magyarország Termelő Kft.

386

NetX Consulting Kft.

...

387

NetX Consulting Kft.

...

 

Az AMOCO az Amoco Oil Company mint jogosult számára meghatározott áruosztályokba tartozó áruk körére az MSZH által lajstromozott védjegy.

 

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a válaszott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne - ez jelenti a polgári jog által megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

 

Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján, tehát a széles nyilvánosság számára is igen könnyen ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható, hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez - épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetősége az Igénylőknek a TT Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet élvező védjegy esetén a védjegy áruosztályában nem szereplő ill. azokhoz nem hasonló áruk, szolgáltatások kapcsán gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátor ill. a Nyilvántartó azonban szerződésszerűen jár el, amikor az általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor az igénylőtől a használat ezen kereteinek valószínűsítését igényli.

 

A TT rendelkezésre álló információk szerint az Amoco Fabrics Magyarország Termelő Kft. tevékenységi köre a TEÁOR szerinti "máshova nem sorolt egyéb textiltermékek" és "vegyi szál" gyártására terjed ki. Az Amoco Oil Company 118902. lajstromszámú védjegyének árujegyzékében a nizzai osztályozás szerinti 23. osztályba tartozó áruk (szálak és fonalak) szerepelnek. Az Amoco Fabrics Magyarországi Termelő Kft. a domaint gyaníthatóan gazdasági tevékenysége körében az általa előállított árukkal kapcsolatban kívánja használni, s ez a használat a TT álláspontja szerint Amoco Oil Company engedélye nélkül gyaníthatóan sértené ez utóbbi kizárólagos jogát a megjelölés adott árukkal kapcsolatban történő kizárólagos használatára. A TT-nek nem feladata, hogy vizsgálja az Amoco Oil Company és az Amoco Fabrics Magyarországi Termelő Kft. közötti kapcsolatot - ennek tisztázására, s a megfelelő nyilatkozat bemutatására az igénylőnek a TT Titkársága megkeresésére adott válaszában lett volna módja. A TT eddigi gyakorlatának megfelelően a delegáláshoz a védjegylajstromban szereplő jogosult olyan tartalmú nyilatkozata szükséges, amely szerint az a megjelölés domainnévként való használatához hozzájárul - egyéb esetben a delegálás a domain jelentéstartalmára tekintettel gyaníthatóan jogellenes lenne.

 

Jelen döntés a Testület 6/2000. (V.24.) és 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (http://www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.