Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 14/2001. (V. 2.) Állásfoglalása

A kfkidirekt.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok (494/2000. és 495/2000. sz. ügyek)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámokon bejelentett állásfoglalás-kéréseket a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A kfkidirekt.hu domain delegálása az igénylő Satellit & Communications Kft. ill. 11. Kft. számára gyaníthatóan megtévesztő lenne, ezért az igénylések nem teljesíthetők.

Indokolás:

 

A 494/2000. és 495/2000. sz. ügyekben a Nyilvántartó a Satellit & Communications Kft-nek ill. a 11. Kft-nek a kfkidirekt.hu domain név vonatkozásában benyújtott állásfoglalás-kérését terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően az igénylők Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidőn belül nem történt meg.

A KFKI direkt a Digitális Rendszerelőállító és Karbantartó Kft. számára a nizzai osztályozás szerinti 9. áruosztályba tartozó áruk körére az MSZH által lajstromozott védjegy; a KFKI-DIREKT Kft. a KFKI-Digitális Rendszerelőállító és Karbantartó Kft. rövidített elnevezése. Ezentúl a KFKI rövidítés használata a megjelölésben a Központi Fizikai Kutatóintézettel kapcsolatba hozható tevékenységre, árura, szolgáltatásra utal.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a válaszott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne - ez jelenti a polgári jog által megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható, hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez - épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetősége az Igénylőnek a TT Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet élvező védjegy esetén a védjegy áruosztályában nem szereplő ill. azokhoz nem hasonló áruk, szolgáltatások kapcsán gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátor ill. a Nyilvántartó azonban szerződésszerűen jár el, amikor az általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor az igénylőtől a használat ezen kereteinek valószínűsítését igényli.

A szóban forgó esetben igényelt megjelölés jelentéstartalmára/használata ezentúl gyaníthatóan megtévesztő, amennyiben azt nem a KFKI-DIREKT Kft-vel ill. Központi Fizikai Kutatóintézettel kapcsolatba hozható tevékenység, áru, szolgáltatás körében használják. A megnevezés jogosulatlan használata gyaníthatóan sértené a KFKI-DIREKT Kft. névviselési jogát is.

Mivel az igényelt domain delegálása a Satellit & Communications Kft. ill. a 11. Kft. számára annak jelentéstartalma miatt gyaníthatóan megtévesztő ill. jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Igénylő számára történő delegálást.

Jelen döntés a 6/2000. (V.24.) és a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.