Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 10/2001. (V. 2.) Állásfoglalása

A htm.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos 74/2000. (XII. 28.) számú Állásfoglalásának kiegészítése

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 533/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést, figyelembe véve a tárgyban korábban meghozott 74/2000. (XII. 28.) számú Állásfoglalásában kifejtetteket, a Tanácsadó Testület, a Nyilvántartó erre irányuló kérelme alapján ismételten megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Tanácsadó Testület a 74/2000. (XII. 28.) számú Állásfoglalását hatályában változatlanul fenntartja.

 

Indokolás

A Tanácsadó Testület a hivatkozott korábbi állásfoglalását mint tartalmában helyeset továbbra is fenntartja, az indokolását azonban a Nyilvántartó kérése alapján az alábbiakkal egészíti ki.

A Nyilvántartó tájékoztatása szerint egyes regisztrátorok a TT döntése kapcsán értetlenségüket fejezték ki avonatkozásban, hogy a Tanácsadó Testület az ütközéses prioritás esetén miért nem alkalmazta az igénybenyújtás időrendjének szabályát.

Az ügy megítélésére irányadó 2000. március 1-től 2000. november 30-ig hatályos Regisztrációs Szabályzat 13.4. pontja valóban kimondja, hogy "a prioritással rendelkező igények kiszolgálása időrendi sorrendben, előzetes nyilvános meghirdetés nélkül történik".

Korábbi állásfoglalásának indokolásából kiderül, hogy a Tanácsadó Testületnek az adott domain név vonatkozásában, lényegében két prioritásos igény ütközése ügyében kellett döntenie, amelyeket rövid, pár hetes időközben nyújtott be a két igénylő, a HTM Hungary Kft (rövidített neve HTM Hungary Kft) 2000. március 16-án, és a HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft (rövidített cégneve HTM Kft) 2000. április 5-én.

A Tanácsadó Testület felhívja a figyelmet, hogy már az 1/2000 (IV. 5.) számú, a cégnév alapján prioritást élvező igények névválasztásának jogszerűsége tárgyában hozott elvi állásfoglalásában leszögezte "Sem az egyes Regisztrátor, sem a Nyilvántartó, sem a Tanácsadó Testület nincs olyan helyzetben, hogy a bíróság konstitutív aktusával bejegyzett cégnév vagy rövidített cégnév jogszerűségét, a névhasználat mögöttes tartalmát utólagosan vizsgálja. Szükséges azonban annak vizsgálata, hogy az igényelt prioritásos alapú domain név csakugyan egyezik-e a cégbíróság által bejegyzett teljes vagy rövidített cégnévvel. Amennyiben nem, úgy az Igénylés - prioritásos alapon - nem teljesíthető."

Mivel az elsőként prioritásos igényt benyújtó HTM Hungary Kft rövidített cégneve nem egyezett betű szerint az igényelt domain névvel (Regisztrációs Szabályzat 13.3.) ezért az igényt a Regisztrátor aggályosnak találta és a domain nevet nem adta ki. Ezt követően a tárgyi domain névre bejelentett igényeket, összesen három darabot a Tanácsadó Testület elé terjesztette állásfoglalás végett.

A Tanácsadó Testület ezen igényeket a beadás és az elbírálás időpontjában hatályos jogszabályok és a Regisztrációs Szabályzat rendelkezései szerint komplexen bírálta el, és mivel a harmadik igénylés nem prioritásos volt, a vitát lényegében a két prioritásos igény között kellett eldönteni.

A Tanácsadó Testületnek elsősorban arról kellett döntenie, hogy a prioritások a két igénylő vonatkozásában fennállnak-e, másodsorban arról, hogy a prioritások megléte esetén valamelyik rendelkezik-e úgynevezett "erősebb" prioritásos igénnyel, harmadsorban pedig, ha ezek a kérdések egyértelműen nem dönthetők el két cég vonatkozásában, akkor az igénylés benyújtásának időbeli sorrendje döntött volna a kérelmek felől.

Mind a Regisztrátoroknak és a Nyilvántartónak, mind a Tanácsadó Testületnek kötelessége arról meggyőződni, hogy a prioritásos igény valóban fennáll-e? Evonatkozásban a Tanácsadó Testület, mind a már hivatkozott 1/2000 (IV. 5.) számú Elvi Állásfoglalásában mind a sealedair.hu és europark.hu domain nevek kapcsán bejelentett igények tárgyában hozott 20/2000. (VIII. 23.) Állásfoglalásban részletesen kifejtette a cégnevekkel kapcsolatos álláspontját. Erre, a tárgyi ügy elbírálása előtt kialakított álláspontjára a TT helyesen hivatkozott a tárgyi 74/2000. (XII. 28.) Állásfoglalás indoklásában is.

Ezen indokolásban a Tanácsadó Testület utalt a cégkülönbözőség tiszteletben tartásának kötelezettségére és fontosságára. A különbözőség azt jelenti, hogy a cégnevek közötti eltérésnek olyannak kell lennie, amely a közönséges figyelem mellett kizárja az összetévesztés (megtévesztés) lehetőségét. A cégnévben alkalmazott megkülönböztető jelző (jelen esetben a "Hungary") funkciója éppen az, hogy más cégekkel való összetéveszthetőséget kizárja.

A konkrét ügyben a HTM Hungary Kft a htm.hu domaint igényelve a rövidített cégnevének egyik elemét ("Hungary") el kívánta hagyni. A Tanácsadó Testület korábban kifejtett értelmezése szerint a "Hungary" földrajzi megjelölés, alapvetően a szervezeti formára vonatkozó utalásnak tekinthető, bár nem a cégjogi értelembe vett szervezeti formát jelöl (Bt, Kft, stb.) hanem a cégek egymás közötti kapcsolatára, szervezeti rendszerben elfoglalt helyére mutat rá. A Tanácsadó Testület tehát az ilyesfajta földrajzi (szervezeti) jelző elhagyását jogszerűnek tartja és amennyiben az más jogokat nem sért, a prioritást a HTM Hungary Kft részére megállapíthatónak tartotta volna.

Az adott ügyben azonban a HTM Hungary Kft a "Hungary" megjelölés elhagyásával a HTM Kft rövidített cégnevét sértő módon kívánta volna megszerezni a htm.hu domaint, igénye tehát az igényt benyújtó másik Kft vonatkozásában jogsértő hiszen ennek a cégnek a Cégbíróság által elfogadott rövidített neve ténylegesen, minden elhagyás nélkül HTM Kft, amely az igényelt domain névvel betű szerint egyezik.

A Tanácsadó Testületnek tehát arról kellett döntenie, hogy ha az egyik cég neve teljes mértékben betű szerint egyezik az igényelt domain névvel, a másik cég azonban csak egy földrajzi megjelölésre (szervezeti formára) utaló jelzés elhagyásával tudta volna ugyanezt a betű szerinti egyezést felmutatni, akkor a kettőjük prioritásos ütközése esetén kit illet a kérdéses domain? A Tanácsadó Testület ragaszkodva a konkrét döntés előtt már kialakított állásfoglalásaihoz, az abban foglaltakhoz tartva magát hozta meg azt a határozatát, hogy ebben a konkrét esetben a földrajzi jelző elhagyása összetéveszthetőséget és igy jogellenes helyzetet eredményezne és ebben az esetben a szószerinti egyezést felmutatni tudó Kft-t rövidített cégneve alapján "erősebb" jog illeti, ezért a két szervezet prioritásos jogi ütközéséből a htm.hu domain, a földrajzi jelző nélkül is betű szerinti egyezőséget felmutatni képes cégnévvel rendelkező Kft-t illeti.

Mivel a prioritások összevetése során - amely az időrendi kérdést megelőzi - a TT a korábban vázolt elvek alapján már döntésre jutott az időrendi szabály - amelynek alkalmazását számos regisztrátor a döntés kapcsán hiányolta - már figyelmen kívül marad.

Eljárási szempontból meg kell jegyeznünk azt, hogy a TT elé utalt azonos domain névre benyújtott igénylések értékelése során a TT már nem a Regisztrátor/Nyilvántartó helyzetét foglalja el. A Regisztrációs Szabályzat már hivatkozott 13. 4. pontja alapján nyilvános meghirdetés nélkül delegálható a domain név a prioritással rendelkező igénylőnek. Amennyiben azonban a Regisztrátor/Nyilvántartó ezt nem teszi meg és az igénylések a Tanácsadó Testület elé kerülnek, a Tanácsadó Testület a priorításos igények ütközése esetén az időrendi sorrendtől függetlenül az összes igényt bírálja el és döntésének csupán egyik eleme az időrendi sorrend, amely azonban csak akkor alkalmazható, ha más jogszabályi vagy más regisztrációs szabályzati rendelkezés nem előzi meg, nem zárja ki az időrendi szabály alkalmazhatóságát.

Tanácsadó Testület 20/2000.(VIII. 23.) Állásfoglalásának 10. pontjában kifejtette, hogy "mindezeket figyelembe véve a Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó a polgári jog szerinti mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy az adott, egyedi igénylés vonatkozásában mely, a cégnévben szereplő, a cég egyediesítésére vonatkozó elemeket tart elhagyhatónak. Amennyiben valamely, a megnevezésben szereplő elem elhagyásával az igényelt domain név a Regisztrátor és/vagy a Nyilvántartó által felismert módon megtévesztővé vagy jogellenessé válna, a Szabályzat (különösen annak 5.6 pontja) szerint kell eljárnia, ide értve azt a lehetőségét is, hogy konkrét jogi állásfoglalás kérése végett a Tanácsadó Testülethez fordulhat."

A Regisztrátor/Nyilvántartó joga és felelőssége tehát, hogy egy prioritásos igénylő részére az igényelt domaint delegálja-e vagy nem. Amennyiben azonban a prioritással kapcsolatos problémák, a megtévesztés vagy jogellenesség gyanúja miatt az ügy Tanácsadó Testület elé kerül akkor a Tanácsadó Testület már, az eljárási szempontból azonos időszakban benyújtott, az azonos domain névre irányuló összes igényt köteles elbírálni, és az összes körülményt, jogilag releváns tényt is köteles figyelembe venni döntése meghozatala során.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.