Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 10/2000. (VIII. 23.) Állásfoglalása

Az ahol.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 2/2000. ügyszámon bejelentett Panasszal kapcsolatosan a Tanácsadó Testület hiánypótlási felhívást adott ki, majd - a pótlásokra is figyelemmel - a panaszt ismételten megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az ahol.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a 11. Kft. igényét nem tartja teljesíthetőnek, miután az Igénylés teljesítése az ahol.com domain név alatt 1997 óta folyamatosan szolgáltatást nyújtó Hunnet Bt. (Hungarian Networks), mint piaci versenytárs érdekét jogszabályba ütköző módon sértené.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület az ahol.hu domain név igénylésével kapcsolatosan hiánypótlást rendelt el. A hiánypótlási eljárás során bebizonyosodott, hogy a Hungarian Networks www.ahol.com domain név alatt 1997 óta széles körben használt, közismert Internetes szolgáltatást tart fent. A Hungarian Networks a hiánypótlás során csatolta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2.2/6749/2000. sz., 2000. március 9. napján kelt határozatát, mely a Hunnet Bt. javára az AHOL című időszaki lap nyilvántartásba vételéről rendelkezett. A Tanácsadó Testület ismételten megállapítja, hogy az időszaki lap nyilvántartásba vételéről szóló Határozat a 2000. március 1. napjától hatályos új Szabályzat értelmében prioritásos igényt már nem alapoz meg. A Hunnet Bt. (Hungarian Networks) az általa fenntartott, közismert internetes szolgáltatás sajátos megnevezése vonatkozásában azonban jogvédelemben részesül: a Tanácsadó Testület megtévesztőnek, s ezért a - a TT 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásában 2.3, 2.7, 2.8 pontjaiban részletesen is kifejtett jogi érvekre tekintettel - a Szabályzat 5.6.c pontjába ütközőnek tartaná, ha a domain név a 11 Kft. részére delegálásra kerülne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.