Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 9/2001. (III. 07.) Állásfoglalása

A hirdetes.hu domain névre bejelentett igények

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 19/2000., 165/2000., 258/2000. és 332/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket, figyelembe véve a tárgyban korábban meghozott 26/2000. (VIII. 30.) Állásfoglalásában kifejtetteket, a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. március 07-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hirdetés.hu domain a sorsoláson nyertesként megjelölt Selindek Bt-t illeti.

Indokolás

I.

A Tanácsadó Testület a 26/2000. (VIII. 30.) Állásfoglalásában a hirdetés.hu domain név vonatkozásában az alábbi állásfoglalást alakította ki.

"A Tanácsadó Testület felkéri a Regisztrátort (Hungary Network), hogy az Igénylő Hirdetés Kft.-t az időszaki lap bejegyzését tanúsító közigazgatási határozat eredeti példányának, valamint cégbejegyzési végzése eredeti példányának bemutatására hívja fel, s ezek másolatát a TT felé legkésőbb 2000. szeptember 15. napjáig küldje meg. A TT a Hirdetés Kft. és Hirdetés Bt. igényei közötti elsőbbségi jog vonatkozásában csak ezek birtokában tud állást foglalni, ugyanakkor megállapítja, hogy a MediaComm igénylése (feltéve, hogy a névhasználatra a szabályzat szerinti prioritás alapján valamely, az előbb említett cég igényt tarthat) nem teljesíthető."

A Hirdetés Kft. igénylésével kapcsolatos 19/2000. számú állásfoglalás kérést a Hungary Network, a Hirdetés Bt. igénylésével kapcsolatos 165/2000. számú állásfoglalás kérést az Interware, A Hirdetés Bt 332/2000. számú állásfoglalás kérést a Nyilvántartó, a MediaComm Kft igénylésével kapcsolatos 258/2000. számú állásfoglalás kérést a Hungary Network, a Selindek Bt beadványát a Telnet Magyarország Kft terjesztette a Tanácsadó Testület elé.

II.

A 19/2000. ügyszámon futó ügy a Nyilvántartó tájékoztatása szerint a Telemax Kft. igénye, amelyet ... magánszemély bízott meg a domain név regisztrálásával. ... 2000. február 11-én kapta meg Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2.2/6073/2000. Sz. határozatát a www.hirdetes.hu című időszaki lap nyilvántartásba vételéről és ugyanezen a napon bízta meg a Telemax Kft.-t, amelynek igénylése február 24-en került a rendszer nyilvántartásába. Az adminisztrátor ezt február 25-én elutasította azzal az indokkal, hogy a név kizárólagosságot sugall. A TT rendelkezésére álló információk szerint a Telemax Kft. erre a kifogásra nem reagált, így 2000. március 2-án az igény törölve lett.

A TT a kérelmet elintézettnek tekinti egyben megállapítja, hogy mivel a 2000. március 1. előtt benyújtott, a régi regisztrációs rendszer szerint elbírálandó ügyekre, illetve a Regisztrátor által már érdemben elbírált ügyekre felhatalmazása nem terjed ki, a 19/2000. ügyszám alatti ügy vonatkozásában állásfoglalást nem alakít ki. Megállapítja továbbá, hogy a 19/2000. számú ügyben korábban szereplő Hirdetés Kft megjelölés tévedésen alapul, ilyen Kft a cégnyilvántartás szerint Magyarországon nem létezik illetve a hirdetes.hu domain névre igénylést nem nyújtott be.

A 332/2000. sz. ügy iratanyagában szerepel a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon 2000. március 17-én bejegyzett Hirdetés Tartalomszolgáltató Bt cégbejegyzési végzése, amely társaság a hirdetes.hu domain névre, a Nyilvántartó adatai alapján 2000. június 21-én, prioritás nélkül nyújtott be igényt. E társaság beltagja ..., aki 2000. 02. 11-i keltezéssel megkapta a 19/2000. sz. ügyben már hivatkozott NKÖM határozatot a www.hirdetés.hu időszaki lap nyilvántartásába vételéről.

... a hirdetes.hu domaint mint lapalapító és mint a Hirdetés Tartalomszolgáltató Bt képviselője is kérte kiadni. A fent kifejtettek szerint ... a 19/2000. sz. ügyben benyújtott, lapengedélyre alapított prioritásos igényével kapcsolatban, hatáskör hiányában a TT érdemben nem tud állást foglalni.

A Hirdetés Tartalomszolgáltató Bt korábbi, ... nevére kiadott lapengedélyre történő hivatkozással beadott igényével kapcsolatban a TT megállapítja, hogy a priorítás, még az igénylőlapon történő megjelölés esetén sem illette volna a Bt-t. ugyanis a lapengedélyt, a 2000. március 1-től hatályos új Regisztrációs Szabályzat már nem ismeri el prioritási okként, erre priorításos igényt alapítani már nem lehet.

Cégnév alapján igényelhető prioritás a Hirdetés Tartalomszolgáltató Bt-t a 2000. júniusi igénylése időpontjában már megillette volna (de ilyen igényt nem jelölt meg), mivel cégbejegyzése az illetékes Cégbíróságon 2000. március 17-én megtörtént, de ebben az időpontban - a később kifejtendők szerint - az igényelt domain már foglalt volt.

A 165/2000. számon a Hirdetés Szolgáltató Betéti Társaság, 2000. 03. 13-án benyújtott prioritásos igényléséhez mellékelte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság végzését, mely a gazdasági társaság a cégjegyzékbe 2000. március 10. napján történő bejegyzését tanúsította. A hiánypótlás keretében beérkezett, 2000. 09. 03-án kelt beadványában jogszabályi rendelkezésre (a Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 14. § /2/ bek-re, (mely szerint "(2) A létrehozni kívánt gazdasági társaságnak a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban kijelölt vezető tisztségviselői a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött "bejegyzés alatt" toldattal kell jelezni.") illetve a Tanácsadó Testület Állásfoglalásaira hivatkozott igénye jogosságának igazolása érdekében.

A cégnév vonatkozásában igényelhető priorítás tekintetében a Regisztrációs Szabályzat 13.1. a) pontja kimondja, hogy "Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyeknél a választott név az Igénylő szervezet hivatalos bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben)…… rögzített megnevezés", de ez priorítás kizárólag a cégnyilvántartásba már ténylegesen bejegyzett cégeket illeti. A Szabályzat e rendelkezése nem érinti a társaságoknak a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben meghatározott előtársaságként történő működésének jogát, de korlátot állít a domain nevek delegálása tekintetében, az igénylés teljesítését követően esetleg be nem jegyzett társaságoknak kiadott domain nevekkel kapcsolatos veszélyek miatt.

A fentiekre tekintettel a 03. 13-án benyújtott kérelme alapján, mivel a társaság cégbejegyzése 2000. 03. 10-én megtörtént a Hirdetés Szolgáltató Betéti Társaságot cégneve vonatkozásában priorítás illetné.

A 258/2000. sz. alatt nyilvántartott, a MediaComm Kft által 2000. 03. 02-án benyújtott, nem priorításos igényléséhez az igénylő a névhasználati jog vonatkozásában elsőbbséget biztosító igazolást, dokumentumot értelemszerűen nem mellékelt.

Ez az igénylés egyébként három néven ..., ... magánszemélyek és a MédiaComm Kft ( képviselő ...) nevén futott. Mindhárom, a Nyilvántartó által külön-külön nyilvántartott és kezelt igénylés részt vett - a Selindek Bt igényével versenyezve - a domain nevek 2000. március 3-i sorsolásán.

A Selindek Bt 2000. 09. 06-án kelt beadványában mint a 2000. március 3-i sorsolás nyertese tartott igényt a domain név, részére történő delegálására, későbbi beadványában hivatkozott arra, hogy a Hirdetés Bt cégbejegyzése csak 2000. március 10-én történt meg illetve, hogy a Hirdetés Kft cégbejegyzése beadványának benyújtásásig nem történt meg.

III.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mint a domain nevek delegálását végző szervezetek egyesülete a domain liberalizációt megelőzően, 2000. év februárjában tette közzé "Liberalizált magyar domainregisztráció 2000. március 1-től" című felhívását, mely szerint:

"2000. március 1-től megszűnnek a hazai (.hu) legfelső szintű Internet domainben a nevek megválasztására vonatkozó jelenlegi kötöttségek. Ettől az időponttól kezdve a regisztrálásnak nem lesz többé feltétele, hogy a név az igénylőhöz hivatalosan kapcsolódjon. Az új szabályozást más európai példák nyomán az elektronikus kereskedelem élénkítése érdekében vezetik be. ……

… Az új szabályok szerinti igényekkel már február eleje óta tömegesen keresik meg a regisztrátorokat az igénylők. A március 2-ig beérkező igények (függetlenül attól, hogy mikor kerültek a regisztrátorhoz) azonos eséllyel indulnak azon a sorbarendezésen, amely március 3-án történik közjegyző előtt. A sorbarendezés eredménye szerint történik majd az igények elbírálása. Március 3-át követően már az igények a normál rend szerint, érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra. Igénye benyújtásával kapcsolatban mielőbb vegye fel választott regisztrátorával a kapcsolatot."

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Elnöksége a jelen ügy kapcsán az alábbi "Tájékoztatót" adta a 2000. március elejei átállás pontos rendjéről:

"A régi szabályzat szerinti igényeket, illetve ilyen igények hiánypótlásait 2000. február 28-án éjfélig fogadta a nyilvántartó. Ezeket az igényeket még elbírálta, és amennyiben hiánytalanok és teljesíthetők voltak, akkor ezeket regisztrálta. Minden olyan igény, amely beérkezett ugyan 2000. február 28-án éjfélig, de amely szabály ellenes volt, illetve hiánypótlásra kellett utasítani, és a hiánypótlás nem történt meg 2000. február 28-án éjfélig, a nyilvántartó törölt.

Az új szabályzat szerinti igények gyűjtését már 2000. február 15-én elkezdték a regisztrátorok. Az új szabályzat szerinti igények nyilvántartóhoz történő továbbítását 2000. 03. 02-e éjfélig végezhették, ekkor a beküldést lezártuk. Másnap az új szabályzat szerinti igények (függetlenül a beküldés időpontjától) azonos esélyű véletlenszerű sorbarendezésen estek át, és a sorbarendezés szerint (2000. 03. 03-ára kiosztott) új létrehozási dátumot kaptak (a létrehozási dátum az elbírálási sorrend alapja).

Megjegyzés: A két hét megtekintési időt végül hivatalosan 2000. 03. 07-tel indítva számoltuk, mivel az előtte való napokban műszaki zavarok voltak a szerver elérésében, így nem mindenki tudta megnézni a listát.

Az új szabályzat szerinti igények beküldésének engedélyezését a 2000. 03. 02-a éjfélkor történt befagyasztását követően 2000. 03. 04-én ismét megnyitottuk, ekkortól már a sorrendet meghatározó létesítési dátumot az igények a nyilvántartóhoz történt tényleges beérkezésük dátuma szerint kapták."

 

Az új regisztrációs rendszerben tehát, a hatályos Regisztrációs Szabályzat 14. pontjába foglaltak szerint, a nem prioritásos igényeket két heti időtartamra az un. megtekintési listán teszik közzé, ezen időtartam alatt lehet a név delegálása ellen kifogással élni.

A fenti Tájékoztatóból kitűnik, hogy a két hetes megtekintési határidő, amely időtartam alatt a sorsoláson részt vett és közzétett domain nevekre és igénylőkre vonatkozó észrevételeket meg lehetett tenni 2000. március 21-én éjfélkor járt le.

Az iratokból kitűnően ezen nyitva álló határidő alatt a domain név nyertes Selindek Bt jogosultságával kapcsolatban, a sorsolásra való hivatkozással, kifogás benyújtására nem került sor, de a Hirdetés Szolgáltató Bt 2000. 03.13-án a hirdetes.hu domainra prioritásos igényt nyújtott be.

Kérdés, hogy mi a jogi megítélése azon igényeknek amelyeket alakszerűen ugyan nem a közzétett két hetes várólistán szereplő igényekkel kapcsolatban, arra reagálva vagy azt kifogásolva adnak be az igénylők, de a közzétett domain nevet a megtekintési időszak alatt beadott igényükben, prioritásra hivatkozva a maguknak igénylik.

A hatályos regisztrációs Szabályzat 14. pontja az alábbiakat rögzíti:

14.1 Amennyiben az Igénylő által választott domain nevet nem támasztja alá a 13.1 pont szerinti dokumentum, az igénylés nem rendelkezik prioritással.

14.2 A prioritással nem rendelkező igények előzetes nyilvános meghirdetésre kerülnek:

a) A választott domain név a meghirdetés dátumával együtt megjelenik a Web Szerveren.

b) A meghirdetéstől számított 2 héten belül a meghirdetett domain névvel azonosított domain delegálására vonatkozó igényt nyújthat be az az Igénylő is, akinek igénye megfelel a 13.1-3 pontokban megfogalmazott követelményeknek, továbbá a 13.1 pont szerinti nyilvántartásba/lajstromba vétel korábbi keletű, mint a 14.2.a. pont szerinti meghirdetés dátuma.

14.3 Ha van a 14.2.b. pont szerinti feltételeket teljesítő Igénylő, akkor a delegálás az ő javára történik (ha esetleg több ilyen Igénylő is jelentkezne, akkor közöttük igénylésük időrendje dönt), ha ilyen nincs, akkor a delegálás az eredeti Igénylő javára történik."

 

A Regisztrációs Szabályzat 14.2.b. pontja tehát kimondja, hogy prioritásos igény, a már meghirdetési listára került igénnyel szemben csak akkor élvez elsőbbséget, ha a prioritás jogalapjának létrejötte (jelen esetben a cégbírósági bejegyzés időpontja ) a nem prioritásos igény kihirdetésének időpontját megelőzte.

A Nyilvántartó gyakorlata is ezt az elvet követi és műszakilag is biztosítja a megtekintési időszak alatt benyújtott, a Szabályzat előírásainak megfelelő prioritásos igények figyelemmel kisérését és teljesítését.

Tárgyi ügyben tehát megállapítható, hogy a 19/2000. igénylést a 2000.március 1-i liberalizációt megelőzően elutasították, ez az igény a továbbiakban az ügy elbírálása szempontjából figyelmen kívül marad.

A 258/2000. számú, nem prioritásos igény a sorsoláson szabályszerűen részt vett, ott a Selindek Bt lett a sorsolás nyertese.

A 165/2000. igénylést 2000. március 13-án, a megtekintési időszak alatt benyújtó Hirdetés Szolgáltató Bt-t jogszerűen hivatkozik az őt rövidített cégneve alapján megillető prioritásra de mivel a 2000. 03. 10-i cégbejegyzési végzése későbbi időpontban keletkezett mint a Selindek Bt 2000. március 3-i igénylése, és meghirdetése ezért igénye a Regisztrációs Szabályzat 14.2.b. pontja alapján nem teljesíthető.

A 332/2000. sz. - egyébként nem prioritásos - igénylését a Hirdetés Tartalomszolgáltató Bt 2000. június 21-én nyújtotta be. Ebben az időpontban a hirdetes.hu domain, a fentebb kifejtettek alapján már foglalt volt.

Végezetül a TT megjegyzi, hogy köztudomású tény, hogy már létezik a hírlap-piacon egy "Hirdetés" elnevezésű ingyenesen megjelenő napilap is. A megtévesztés azonban ebben az esetben a TT álláspontja szerint nem gyanítható, ugyanis a "hirdetés" szó nem fantázianév, és nem kapcsolódik kifejezetten és kizárólagosan az azonos elnevezésű laphoz.

A TT ugyanakkor megjegyzi, hogy mind a kéthetes váróidőszak alatt a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján, mind azt követően a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorkátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései alapján nyitva áll a másik Hirdetés c. lap számára a jogi út arra, hogy hatóságokhoz forduljon annak érdekében, hogy megakadályozzon más vállalkozásokat a nevével azonos domain név használatában. A TT azonban a rendelkezésre álló adatok alapján úgy találta, hogy az igénylés pillanatában - mindaddig ameddig a másik lap nem jelzi a domain név iránti igényét - nem gyanítható a megtévesztés szándéka a későbbi tartalom vizsgálata pedig nem tartozik a hatáskörébe.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. március 07.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.