Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 08/2002. (IX. 25.) Állásfoglalása

a mobilmuhely.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (615/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 615/2002. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. szeptember 25-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A mobilmuhely.hu domain ... számára nem delegálható. A mobilmuhely.hu domain a Pannon GSM Távközlési Rt. számára delegálandó.

Indokolás:

A 615/2002. sz. ügyben a GTS Datanet Kft. mint az igénylést vitató Pannon GSM Távközlési Rt. regisztrátora a ... által a mobilmuhely.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényt (regisztrátor: Deninet Bt.) utalta a Tanácsadó Testület (TT) elé. A TT Titkársága révén 2002. július 29-én kiküldött levelében felkérte a Deninet Bt-t, hogy küldje meg az igénylőlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, és amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, illetve rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A megadott határidőn belül ... igénylő írásban nyilatkozott álláspontjáról.

A ... által a mobilmuhely.hu domain név vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2002. július 9-én került nyilvántartásba. A Pannon GSM Távközlési Rt. prioritás nélküli igénylése a nyilvántartásba 2002. július 11-én került; a Pannon GSM Távközlési Rt. 2002. július 16-án élt kifogással, amelyben saját részére kéri a delegálást azzal az indokolással, hogy "ez egy működő szolgáltatás, melyet a Pannon GSM Távközlési Rt. nyújt".

... álláspontja szerint ő mint igénylő az igénylést megelőzően ellenőrizte, hogy a kérdéses megjelölés sem cégnévként bejegyezve, sem védjegyként lajstromozva nincs. Az igénylő álláspontja szerint a Pannon GSM Távközlési Rt. Mobilműhely elnevezésű szolgáltatása "egyáltalán nem ismert, az igénylés időpontjában nem volt bejelentett és működőképes sem", "magánúton folytatott tárgyalásai" során az igénylő olyan információkat szerzett, amelyek szerint az Rt-nek "nem áll szándékában a mobilmuhely.hu domain név használata [...] Az esetben, ha valóban szüksége lett volna a domain névre, bejegyzését már korábban kezdeményezte volna". Az igénylő előadja, hogy "Mobilműhely" néven időszakosan weboldalt és folyamatosan hírlevelet üzemeltetett 1999 februárja óta, s ezt a domain név regisztrációja után "állandósítani" kívánja. Előadja, hogy a weboldal és a hírlevél tartalmi részeinél az elmúlt és az elkövetkező időszakban is különös figyelemmel veszi figyelembe, hogy a Pannon GSM Távközlési Rt. üzleti és egyéb érdekeit véletlenül se sértse, s erre igény esetén írásos garanciát is vállal. Az igénylő közli továbbá, hogy 2002. június 28-án "védjegy bejegyzési eljárást kezdeményezett" a megjelöléssel kapcsolatban a 9. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében. Álláspontja szerint az adott esetben két prioritás nélküli igénylés ütközik, amely esetben az időrendiség dönt, ez alól csak a gyaníthatóan megtévesztő, jogszabálysértő vagy megbotránkozást keltő igénylés kivétel. Véleménye az, hogy igénylése jogszabálysértő és megbotránkozást keltő nem lehet, míg megtévesztőnek "a Pannon GSM Távközlési Rt. szolgáltatásának ismertsége és működésének igényléskori hiánya és elérhetősége miatt" nem minősülhet. Előadja továbbá, hogy a Pannon GSM Távközlési Rt. számára történő delegálás gyaníthatóan megtévesztő lenne az igénylő "korábbi többéves" használata miatt. Az igénylő állásfoglalásához mellékelte az általa megtett védjegybejelentésről szóló okirat másolatát valamint a Mobilműhely megnevezéssel kiadott hírlevél egy számát nyomtatott formában.

A Tanácsadó Testület - prioritásos igénylés hiányában - azt vizsgálta, van-e akadálya a ... által benyújtott igénylés teljesítésének. A Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek (a továbbiakban: Irányelvek) 3.2. pontja szerint "nem választható és használható olyan DOMAIN NÉV, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő."

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó.

Ami a ... általi használat jogszerűségének kérdését illeti, a TT vizsgálata során megállapította, hogy a megjelölés kétséget kizáróan a Pannon GSM Távközlési Rt. által nyújtott szolgáltatás elnevezése, azaz az Rt. által kereskedelmi névként használt megjelölés. A TT ebben a körben nem fogadja el ... azon érvelését, amely szerint az igénylés időpontjában a megjelölés a szolgáltatás megnevezéseként nem volt ismert - az Rt. szolgáltatása július 8-án indult meg, ... igénylése pedig július 9-én került a nyilvántartásba, azaz az Irányelvek 1.2. pontja szerint ez az időpont számít az igénylés időpontjának. Az igénylő által becsatolt hírlevél alapján a TT nem látja kétséget kizáróan bizonyítottnak az igénylő általi valós, a kereskedelmi név minőséghez szükséges mértékű használatot.

A TT 4/2000. (V. 10.) sz. Elvi Állásfoglalása szerint "azokban az esetekben, amikor az igénylő kétséget kizáró módon igazolja, hogy az általa választott domain az ő kereskedelmi neve, ennek domainként választására (...) másokat megelőzően jogosult. Ilyen esetekben, amennyiben a kereskedelmi név nem minősül prioritásos igénynek, a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja értelmében megtagadható, hiszen használatuk jogellenes illetve a versenytárshoz hasonló megjelenés esetében, megtévesztő lehet." A Pannon GSM Távközlési Rt. általi kereskedelmi névként történő használat kétséget kizáróan bizonyított, ezért a TT álláspontja szerint a megjelölés ... által domainnévként történő használata gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő, így az igénylő által az Irányelvek 3.2. pontjának a) és c) alpontja szerint nem választható.

Mivel az időrendben elsőként benyújtott igény nem teljesíthető, a Testület a Pannon GSM Távközlési Rt. másodikként benyújtott igényét vizsgálta. Az előzőekben írtak szerint a TT nem látta kétséget kizáróan bizonyítottnak azt, hogy ... a megjelölést kereskedelmi névként használta vagy használja, ezért azt állapította meg, hogy az igénylés teljesítése nem ütközik az Irányelvek rendelkezéseibe.

Jelen döntés a 4/2000. (V. 10.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. szeptember 25.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.