Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 07/2002. (IX. 19.) Állásfoglalása

A gyism.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (613/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 613/2000 számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. szeptember 19-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A gyism.hu domain nem delegálható ... számára. A domain a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium számára delegálandó.

Indokolás:

A 613/2002. sz. ügyben az InterWare Rt. mint az igénylést vitató Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium regisztrátora a ... (regisztrátor: DENINET Bt.) által a gyism.hu domain vonatkozásában benyújtott igényt utalta a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén 2002. július 16-án kiküldött levelében felkérte Igénylő regisztrátorát, a DENINET Bt-t, hogy küldje meg az igénylőlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. Az Igénylő a megadott határidon belül közölte álláspontját és kapcsolódó dokumentumokat is csatolt.

A ... által a gyism.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2002. június 24-én került nyilvántartásba. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2002. prioritás nélküli igénylése a nyilvántartásba 2002. július 9-én került.

A Minisztériumnak az ISZT TT-hez intézett levele a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. tv. 1. §-át idézi, amely szerint a Magyar Köztársaság minisztériumai között a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium is szerepel. ... az ISZT TT-hez intézett levelében azt az álláspontját ismertette, amely szerint a GYISM megnevezés nem széles körben ismert (sok helyen a jogelőd ISM rövidítése látható és ez él a köztudatban is), a 2002. évi XI. tv. elfogadásától több mint egy hónap állt a GYISM rendelkezésére a regisztrációra (amely az összes többi minisztérium számára elegendő volt), a minisztérium a jelenlegi technikai keretek mellett más domaint is használhatna, a levél mellékletében nevezett polgári jogi társaság tevékenysége, alapítása és működtetése nem ütközik semmilyen jogszabályba, a polgári jogi társaság nevének megállapítása, illetve a domain kiválasztása is sokkal korábban történt, mint a minisztérium névváltozása. ... előadja továbbá, hogy a nevezett polgári jogi társaság céljai az össztársadalmi értékrenddel és célkitűzésekkel állnak párhuzamban. A minisztérium ... álláspontja szerint semmilyen olyan okirattal nem rendelkezik, amely a nyilvánosság által is hozzáférhetően bármely rendelkezést tartalmazna a rövid vagy rövidített név használatát illetően; a csatolt dokumentumokból megállapítható, hogy a ... részvételével működő Gyermek és Ifjúsági Sportért Mozgalom elnevezésu polgári jogi társaság 2001. decemberétől kezdve folyamatosan kitűzött céljának megvalósítására törekedett. ... számos, a Gyermek és Ifjúsági Sportért Mozgalom alapításával és működésével kapcsolatos dokumentumot is mellékelt.

2002. augusztus 9-én küldött e-mail üzenetében ... azzal az érveléssel egészítette ki beadványát, hogy a "GYISM" rövidítést kizárólag maga a Gyermek- Ifjúsági, és Sportminisztérium Minisztérium használja. 2002. szeptember 3-án további kiegészítésként ... telefaxon eljuttatta a Gyermek- Ifjúsági, és Sportminisztérium Minisztérium website-jának (www.ism.hu) nyomtatott oldalát, annak alátámasztására, hogy a "nem fűződik valós érdeke/szándéka a miniszteriumnak a GYISM név kizárólagos, internetes használatához."

A TT első lépésben azt vizsgálta, teljesíthető-e ... igénye. A TT álláspontja szerint a GYISM megjelölés a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium megalakulása után röviddel széles körben ismertté vált. E tekintetben irreleváns, hogy egyes esetekben a minisztérium korábbi elnevezése volt használatban a 2001. évi XI. tv. hatálybalépése után is. Ezért a TT álláspontja szerint a domain nem választható a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumon kívüli olyan igénylő által, aki a domainnel megegyező, jogvédelemben részesíthető megnevezés használatát igazolni nem tudja.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az elbíráláskor nem értékelhető a ... részvételével működő Gyermek és Ifjúsági Sportért Mozgalom polgári jogi társaság elnevezése. A polgári jogi társaság olyan megállapodás, amely formátlan együttműködés, és a hatályos polgári jog szerint jogalanyisága, jogképessége nincs. Ebbol következően a polgári jogi társaság a gazdasági társaságok cégnevéhez hasonló, jogi védelemben részesülő névvel nem rendelkezhet. Egyes álláspontok szerint1 a szerződő felek társaságuknak adhatnak nevet, ám ez a név csak belső használatra szolgálhat, és jogvédelmet nem élvez.

A Tanácsadó Testület álláspontja a fentiekre tekintettel az, hogy ... igénylése a tárgyi domain vonatkozásában gyaníthatóan megtévesztő használatot eredményezne, és így a domain általa a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2. c) pontja alapján nem választható.

A Tanácsadó Testület nem találta relevánsnak azt a tényt, hogy jelenleg a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium honlapja a http://www.ism.hu címen érhető el, hiszen az a korábbi elnevezés rövidítéseként került delegálásra. Az új, jogszabályon alapuló elnevezés rövidítését a minisztérium éppen a jelen panasz benyújtását megelőzően igényelte. Második lépésben a Tanácsadó Testület a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igénylését vizsgálta, amely álláspontja szerint kizáró ok híján teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. szeptember 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.


1 Lásd a Polgári Törvénykönyv Magyarázata, KJK, 2001., 1887. o.