Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 7/2001. (III. 1.) Állásfoglalása

a 4/2000 (V. 10.) és 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalás hatálya alá tartozó 513, 538, 545, 546, 556, 560, 563. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. március 1-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 4 "igen" és 1 "nem" szavazattal, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

 

A Nyilvántartó által 513, 538, 545, 546, 556, 560, 563. sz. ügyszám alatt a Testület elé utalt alábbi ügyekben az igénylések nem teljesíthetők, mert jogszabályba ütköznek illetve megtévesztőek, a korábban nyilvánosságra hozott 4/2000 (V. 10.), és 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalásokban kifejtett indokolásnak megfelelően. A Testület az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntéseket hozta.

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

513

Nyilvántartó

onkormanyzatok.hu

11 Kft.

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

 

Indokolás:

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja:

42. § A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.

43. § (1) A helyi önkormányzatok alapjogai (44/A. §) egyenlőek. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérőek lehetnek.

(2) A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat.

Az Önkormányzatokról részletesen az 1990. évi LXV. törvény rendelkezik. Az igénylő és az önkormányzatok valamely szövetsége ill. képviselete között a TT rendelkezésére álló információk szerint nincs a névhasználatot megalapozó kapcsolat; a domain ilyen személy által történő használata a TT szerint megtévesztő helyzetet eredményezne.

538

Nyilvántartó

miniszterium.hu

...

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

Indokolás:

 

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról az 1998. évi XXXVI. törvény szól. Az igénylő és valamely minisztérium/ok között a TT rendelkezésére álló információk szerint nincs a névhasználatot megalapozó kapcsolat; a domain ilyen személy által történő használata a TT szerint megtévesztő helyzetet eredményezne.

545

Nyilvántartó

orszaghaz.hu

11 Kft.

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

Indokolás:

 

A név összeforrott a Magyar Köztársaság 1949. évi XX. törvényével kihirdetett Alkotmányában megjelölt legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szervének Országházkénti ismertségével illetve az Országgyűlés székhelyekénti ismertségével.

546

Nyilvántartó

nemzetimuzeum.hu

Demokráciáért Információs Központ alapítvány

 

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

Indokolás:

 

 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény az országos múzeumok között sorolja fel a Magyar Nemzeti Múzeumot.

A név összeforrott a Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Múzeumkénti ismertségével.

556

Nyilvántartó

cegbirosag.hu

...

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

Indokolás:

 

 

 

A cégnyílvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV.törvény

értelmében:

11. § (1) A céget a megyei (fővárosi) bíróság mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) az általa vezetett cégjegyzékben tartja nyilván.

(2) A cégbejegyzésre és a céggel kapcsolatos - e törvényben meghatározott - egyéb eljárások lefolytatására a 34-38. §-ban foglalt eltéréssel az a cégbíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a cég székhelye van.

Az igénylő és a cégbíróságok között a TT rendelkezésére álló információk szerint nincs a névhasználatot megalapozó kapcsolat; a domain ilyen személy által történő használata a TT szerint megtévesztő helyzetet eredményezne.

560

Nyilvántartó

miniszterelnok.hu

...

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

Indokolás:

 

A Miniszerelnöki Hivatal és az igénylő között nincs a névhasználatot megalapozó kapcsolat; a domain ilyen személy által történő használata a TT szerint megtévesztő helyzetet eredményezne.

563

Nyilvántartó

miniszter.hu

Imosoft Kft

Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

Indokolás:

A Miniszerelnöki Hivatal ill. valamely minisztérium és az igénylő között nincs a névhasználatot megalapozó kapcsolat; a domain ilyen személy által történő használata a TT szerint megtévesztő helyzetet eredményezne.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 4 "igen" és 1 "nem" szavazattal fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. március 1.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.