Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 06/2002. (VIII. 26.) Állásfoglalása

A big-brother.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(614/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 614/2002. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. augusztus 26-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A big-brother.hu domain nem delegálható a Csúcs.hu Kft. számára. A domain az MTM-SBS Televízió Rt. számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 614/2002. sz. ügyben az InterWare Rt. mint az igénylést vitató MTM-SBS Televízió Rt. regisztrátora a Csúcs.hu Kft. által a big-brother.hu domainnév vonatkozásában benyújtott igényt (regisztrátor: Csúcs.hu Kft.) utalta a Tanácsadó Testület (TT) elé. A TT Titkársága révén 2002. július 16-án kiküldött levelében felkérte Igénylő regisztrátorát, a Csúcs.hu Kft-t, hogy küldje meg az igénylőlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A Regisztrátor a megadott határidőn belül írásban nem közölte véleményét.

A Csúcs.hu Kft. által a big-brother.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2002. június 26. került nyilvántartásba. Az MTM-SBS Televízió Rt. 2002. július 1-én nyújtott be prioritás nélküli igénylést, az Rt. Internet igazgatója az igényléshez csatolt levelében úgy fogalmazott, hogy "a big-brother elnevezés a Tv2 kereskedelmi csatornán induló új műsor címe, amely már promóciós anyagokkal, reklámokkal meghirdetésre került. Mivel a műsorhoz kapcsolódó site is készül, kérjük, hogy regisztrációs megrendelésünket elfogadni szíveskedjenek".

Az MTM-SBS Televízió Rt. 2002. július 9-én a regisztrátor InterWare Rt-hez intézett levelében fejtette ki bővebben az igényléssel kapcsolatos álláspontját. A levélben a csatolt dokumentumok alapján az MTM-SBS Televízió Rt. kifejtette azt az álláspontját, amely szerint prioritással rendelkező igénye van a tárgybeli domainnel kapcsolatban; ezt a levél mellékleteként csatolt, a World Intellectual Property Organization (WIPO) által kiállított védjegyigazolással - amelynek tanúsága szerint a BIG BROTHER szóvédjegy jogosultja a John de Mol Produkties B.V.- , továbbá azzal a nyilatkozattal támasztotta alá, amely szerint a John de Mol B.V. jogutódja, az ENDEMOL International B.V. engedélyt ad a védjegy használatára az MTM-SBS Televízió Rt-nek. Az igénylés státusza prioritásosra 2002. július 10-én módosításra került a nyilvántartásban.

A Tanácsadó Testület vizsgálata során megállapította, hogy a BIG BROTHER megjelölés valóban a John de Mol Produkties B.V. (később ENDEMOL Netherlands B.V., nemzetközi disztribútora az ENDEMOL International B.V.) mint jogosult számára a Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban nemzetközi bejelentés alapján lajstromozott védjegy, amely vonatkozásában a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom Magyarországra is kiterjed; a lajstromozás kelte 1999. október 26. A 724183 lajstromszámú védjegy árujegyzékébe a nizzai osztályozás szerinti 9., 16., 25., 28. és 41. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tartoznak; a védjegyoltalom Magyarországon nem terjed ki a 9. és 16. áruosztályokba tartozó árukra és szolgáltatásokra, mivel ezek tekintetében a Magyar Szabadalmi Hivatal elutasítást közölt a Nemzetközi Irodával a Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzőkönyv 5. cikke alapján.

A TT 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalása szerint alkalmazásában a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegynek minősül a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és a hozzá kapcsolódó Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban nemzetközi bejelentés alapján a WIPO Nemzetközi Irodájánál lajstromozott védjegy is, feltéve, hogy a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom a megállapodás és a jegyzőkönyv értelmében Magyarországra is kiterjed.

Az iratokhoz csatolt angol nyelvű nyilatkozat szerint az ENDEMOL International B.V. mint az ENDEMOL Netherlands B.V. nemzetközi disztribútora felhatalmazza az MTM-SBS Televízió Rt-t, hogy az a BIG BROTHER védjegyet Magyarország területén hasznosítsa "Internet, SMS, GPRS, UMTS, PDA, emeltdíjas telefon szolgáltatás igénybevételével vagy bármely más számítógépes hálózaton keresztül, online és/vagy interaktív módon elektronikus formában vagy más hasonló módon". Az MTM-SBS Televízió Rt. tehát a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) által használt fogalomrendszer szerint a védjegy használója, s nem jogosultja. A hatályos Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.4. pontja szerint "prioritással rendelkeznek azok az igények, [...] amelyeknél a választott név [...] a Magyar Szabadalmi Hivatal által az IGÉNYLŐ, mint jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó, szavak)". A TT állásfoglalása szerint az Irányelvek szövegét a Vt. fogalomrendszerével összhangban kell értelmezni. A használó MTM-SBS Televízió Rt. által benyújtott igény prioritásosnak nem minősülhet - a szóban forgó domainre vonatkozó igény az Irányelvek 1.4. b) pontja alapján akkor minősülhetne prioritásosnak, ha a John de Mol Produkties B.V., illetőleg az Endemol B.V. nyújtotta volna be.

A következő lépésben a TT azt vizsgálta, hogy az elsőként nyilvántartásba vett igény teljesíthető-e. A TT állásfoglalása szerint a Csúcs.hu Kft. mint gazdasági társaság részéről vélelmezhető a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT vizsgálata során megállapította, hogy a Csúcs.hu Kft. tevékenységi körei között szerepel a 2232 TEÁOR számú videofelvétel-sokszorosítás tevékenység is, amely a nizzai osztályozás szerinti 41. osztályba tartozó szolgáltatás. Ezen túlmenően helytálló az MTM-SMS televízió Rt. azon érvelése, az Rt. tervezett műsorát már széles körben promotálta, a megjelölés a nyilvánosság számára megismerhető volt. A Csúcs.hu Kft. elmulasztotta a nyilatkozatot saját igénylését illetően. Az összes körülmény mérlegelése alapján TT álláspontja szerint a domainnek a Csúcs.hu Kft. által történő használata gyaníthatóan jogellenes ill. megtévesztő volna, ezért az Irányelvek 3.2. pontja alapján nem választható.

Mivel az időrendben elsőként benyújtott igény nem teljesíthető, a Testület az MTM-SBS Televízió Rt. másodikként benyújtott igényét vizsgálta. A Testület rendelkezésére álló adatok szerint az MTM-SBS Televízió Rt. a BIG BROTHER védjegy domainként történő használatára is kiterjedő használati engedéllyel rendelkezik a védjegyjogosulttól, ezért a számára történő delegálás a Testület szerint gyaníthatóan nem jogellenes ill. nem megtévesztő, ezért nem ütközik a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek rendelkezéseibe. A domain az MTM-SBS Televízió Rt. számára delegálandó.

A TT felhívja az MTM-SBS Televízió Rt. figyelmét, hogy a védjegyhasználati jogának megszűnése esetén a további használat jogellenes lehet, s ilyen esetben a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 5.1. e) pontja alapján a domain felfüggesztésére vagy visszavonására kerülhet sor.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. augusztus 26.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.