Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 05/2002. (VIII.26.) Állásfoglalása

a kfc.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 612/2002. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. augusztus 26-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület a Contactual Ingatlanforgalmazó Kft. igénylése teljesítésének jogi akadályát nem látja. Felhívja azonban Igénylő figyelmét a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek, a polgári jog és a büntetőjog szabályai szerinti jogkövetkezményekre, melyek vele szemben a védjegyjogosult érdekeit sértő esetleges tevékenység esetén maradéktalanul érvényesíthetők.

Indokolás:

1. A Contactual Ingatlanforgalmazó Kft. 2002. május 3. napján regisztrátora, az Integrity Kft. útján nem prioritásos igényt nyújtott be a kfc.hu domain névre. Az igénylés a kéthetes várólistára került, ahonnan 2002. május 17. napjával került le. Ezen időtartamon belül az Axelero Rt., mint az ISZT Kht.-vel szerződéses kapcsolatban álló regisztrátor útján a Kentucky Systems Kft. kifogást terjesztett elő, melyben jelezte, hogy a kfc.hu domain név folyamatban lévő regisztrációját meg kívánja akadályozni.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok a kifogásban előadottakat nem alapozták meg kellőképpen, a Tanácsadó Testület a kifogást tevőt az Axelero révén 2002. május 23. napjával hiánypótlásra kérte fel, melynek következményeként a Kentucky Systems Kft. telefax útján megküldte a védjegyjogosultságot igazoló okiratokat. Az Országos Találmányi Hivatal által kiállított (1988. 11. 08., illetve 1991. 11.08. napjával keltezett) okiratokban védjegyjogosultként a Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc. került feltüntetésre. A Kentucky Systems Kft. ugyanezen válaszfaxában (2002. 06. 12.) arról is nyilatkozott, hogy a kérdéses domain nevet jelenleg nem kívánja bejegyeztetni. A Tanácsadó Testület itt mutat rá, hogy egy korábbi ügyben (568/2000) a Kentucky Systems Kft. a kfc.hu domain névre vonatkozó igényét - tekintettel arra, hogy a domain az igénylő gazdasági tevékenység körében való hasznosítási szándékát valószínűsíthetőnek állapította meg, így úgy találta, hogy az igénylés teljesítése a védjegyjogosult engedélye (hozzájáruló nyilatkozata) hiányában valószínűsíthetően jogellenes, ill. bizonyosan megtévesztő volna - nem tartotta teljesíthetőnek (72/2000. /XI. 29./ Áf.).

Az igénylő regisztrátorát a Tanácsadó Testület titkársága ugyancsak 2002. június 17. napjával értesítette a kifogás tényéről, s arról, hogy az ügy a Tanácsadó Testület elé utalásra került. Felkérte a regisztrátort, hogy az igénylőlapot, s annak a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek szerinti kötelező mellékleteit csatolja, az igénylő vagy a regisztrátor a panaszt véleményezze, s - amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak - az igénylő névhasználati jogosultságát igazoló okiratokat csatolja be. Az Integrity ügyfele nevében előadta, hogy a Tanácsadó Testület elé utalást nem tartja jogszerűnek, miután az álláspontja szerint megkésett, a Tanácsadó Testület szerinte az ügyben nem járhat el. Ezen túlmenően az Axelero által előterjesztett kifogást sem tartotta érvényesnek, véleménye szerint azt csak az igénylő regisztrátoránál, azaz az Integrity Kft.-nél lehetett volna érvényesen bejelenteni. Kérte a kifogás figyelmen kívül hagyását, s azt, hogy a Tanácsadó Testület az ügyben eljárási hatásköre hiányát mondja ki.

2. A Tanácsadó Testület először azt vizsgálta, hogy az Integrity által előadottak fényében a kifogás megtételére határidőn belül került-e sor, azt szabályszerűen terjesztették-e elő. Az iratokból megállapítható, hogy a kifogás benyújtására a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.3 címében foglaltak szerinti határidőn belül került sor. Ugyanakkor a Kentucky Systems Kft. maga nem vált igénylővé, szabályszerű igénylést - a kifogással egy időben - nem nyújtott be.

A Tanácsadó Testülethez fordulás joga a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 9.2 pontja alapján (saját, vagy az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezésére) bármely regisztrátort megilleti: a Tanácsadó Testület eljárásának tárgya a még be nem jegyzett, konkrét domain névnek a konkrét igénylő általi választhatóságáról való állásfoglalás (8.1, 9.1). Konkrét igénylőnek adott esetben az Integrity Kft. ügyfele, a Contactual Ingatlanforgalmazó Kft. minősül.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy bár a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 9.2 pontja is egyértelműen ezt az álláspontot támasztja alá, az eljárási díj megfizetéséről rendelkező 9.3 pontban foglaltakat az értelmezésbe bevonva sem lehet kétséges, hogy a Tanácsadó Testülethez fordulás joga - amit a Tanácsadó Testület egyébként a delegációs és regisztrációs jogviszonyok alapvető jogszerűségi biztosítékának tekint - bármely regisztrátort megilleti: a 9.3 a.) pont ugyanis egyértelműen kimondja, hogy az eljárási díjat vagy az Igénylő regisztrátora, vagy az igényléssel szemben kifogással élt, az eljárást kezdeményező regisztrátor köteles megfizetni.

E vizsgált körben a Tanácsadó Testület megállapítja, hogy az igénylés elleni kifogás a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek előírásainak megfelelően került benyújtásra.

3. Ezt követően a Tanácsadó Testület a kifogás - az igénylés vitatása - formai és tartalmi feltételeit vizsgálta. A kifogást kezdeményező Kentucky Systems Kft. olyan védjegyjogosultságra (jogkizárólagosságra) alapozva nyújtott be kifogást, melynek jogosultja harmadik személy, az amerikai vállalat. A Tanácsadó Testület rendelkezésére nem bocsátott olyan iratot, melyből a Kentucky Systems Kft. védjegyhasználati jogosultsága, s főként a kfc betűszó a .hu TLD alatti domain névkénti használatára való felhatalmazottsága, eljárási képviseleti jogosultsága stb. alátámasztott lett volna. Ennek hiányában a kifogás - miután az a névhasználati jogtól való eltiltásra irányult - nem a jogosított által előterjesztettnek minősül, így érdemben figyelembe nem vehető.

4. Végezetül a Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy az igénylés teljesítése nem ütközik e más, a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek által megjelölt akadályba. Az Irányelvek a névválasztás alapvető szabadságát három körben korlátozzák: nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, megbotránkozást, félelmet keltő vagy megtévesztő. A kfc betűszó nem vitatottan Magyarországon is védjegyoltalmat élvez (135 132 lajstromszám alatt, elsőbbségi nap: 1991. 11.08.), e védjegyoltalom azonban meghatározott körre (29, 30, 42. áruosztály) terjed ki. A jelen Állásfoglalás 1. pontjában hivatkozott 72/2000 (XI. 29.) Áf. az 568/2000. sz. ügyre vonatkozó korábbi Tanácsadó Testületi döntéssel ellentétben ugyanis jelen igénylés kapcsán (tekintettel az akkori igénylő, a Kentucky Systems, s a mostani igénylő, a Contactual Ingatlanforgalmazó Kft. eltérő tevékenységi körére és cégprofiljára) a Tanácsadó Testület a rendelkezésére álló iratanyagot áttekintve nem jutott olyan információ birtokába, mely a kfc betűszó és az igénylés összefüggésében jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, megbotránkozást, félelmet keltő vagy megtévesztő magatartást tételezhetne fel vagy gyaníthatna, álláspontja szerint pedig a védjegy Magyarországon különösen ismertnek, kiemelten jó hírnevet élvezőnek (így a törvényes jogvédelem magasabb fokát indokolónak) nem minősíthető. A fentiek alapján a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a kfc betűszó más általi domainkénti használata (mint pl. az Igénylő regisztrátora által megnevezett Kispályás Foci Club rövidítés) nem minősíthető gyaníthatóan megtévesztőnek.

Összességében tehát a Tanácsadó Testület az igénylés teljesítésének jogi akadályát nem látja, felhívja azonban Igénylő figyelmét a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek, a polgári jog és a büntetőjog szabályai szerinti jogkövetkezményekre, melyek vele szemben a védjegyjogosult érdekeit sértő esetleges tevékenység esetén maradéktalanul érvényesíthetők.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. augusztus 26.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.