Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 5/2001. (II. 22.) Állásfoglalása

A nyelvvizsga.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 584/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. február 22.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A régi szabályzat szerint benyújtott igénylést a március 1. napja után hatályba lépő szabályzat szerint benyújtott igényléssel sorban állónak tekinteni nem lehet. Ezen túlmenően a TT a kérdés érdemi megválaszolására lehetőséget nem lát, álláspontja szerint eldöntése bírói vagy (a felek alávetése esetén) választott bírósági útra tartozik.

Indokolás:

A GTS Datanetnél, mint Regisztrátornál a Danubius Nyelviskola 2000. február 18. napján nyújtotta be - az akkori szabályzat szerinti - igényét a nyelvvizsga.hu domain névre. A prioritásos névhasználati jogosultságát a Nemzeti Kulturális örökség Minisztériuma 2.2/6379/2000. sz, 2000. február 24.-én kelt, időszaki lap ("Nyelvvizsga") nyilvántartásba vételi határozatának megküldésével igazolta.

A regisztrátor által is elismert módon a regisztrátor (aki az igénylést a .hu domain név Adminisztrációjának 2000. február 28.-án továbbította tévedésből nem a "régi szabályzat szerinti prioritásos" státuszúként, hanem prioritásos nélküliként továbbította. E hiba kijavítására - részben műszaki-technikai okok miatt, részben a március 1.-től hatályba lépő új szabályzat rendelkezései miatt (amely a "régi szabályzat szerinti" jogcím státusz megszűnt) lehetetlenné vált.

A Nyilvántartó tájékoztatása szerint a nyelvvizsga.hu domain névre 2000. április 26.-ig további öt igénylés került benyújtásra. A TT-hez intézett kérdés arra irányult, hogy a Danubius Nyelviskola igénye - a többi, új szabályzat szerinti igényléssel szemben - teljesíthető-e?

A Danubius Nyelviskola igénylését a régi szabályzat szerint nyújtotta be, az igénylés - a regisztátori tévedés miatt - nem került elsőbbségi igénnyel bíróként teljesítésre. A TT által is elfogadott, hogy az adott ügyben regisztátori tévedés történt, mely (az eset összes körülményeire is tekintettel) a rendelkezésre álló technikai és jogi eszközökkel rövid úton nem volt kijavítható.

Jelen esetben a kérdésfeltevés nem arra vonatkozott, hogy az új szabályzat szerinti név választható-e, hanem arra, hogy egy, a régi szabályzat szerinti, regisztrátori tévedés miatt tévesen továbbításra került, s ezért nem teljesített igénylés az új szabályzat szerinti igénylések környezetében teljesíthető-e.

A Tanácsadó Testület 2/2000 (IV.12.) Elvi Állásfoglalásában - különösen annak 4.5 pontjában - foglalkozott az "átmeneti" időszak (a régi és új szabályzat együttes elérhetőségéből adódó választási lehetőség s a választáshoz kötöttség) jogkövetkezményeivel, az adott helyzetben tanúsítandó elvárható magatartás kérdéseivel. A 4.6 pontban kimondta, hogy a régi szabályzat szerint benyújtott igénylést a március 1. napja után hatályba lépő szabályzat szerint benyújtott igényléssel sorban állónak tekinteni nem lehet. Ezen túlmenően a TT a kérdésfelvetés érdemi megválaszolására lehetőséget nem lát.

A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat értelmében - mely a TT létrehozásáról rendelkezett - a domain nevek választhatóságával kapcsolatos vitás kérdésekben dönt. A Tanácsadó Testület Szervezeti és Eljárási Szabályzata 1. § 1. pontja ezt megerősíti.

E kérdésben a Tanácsadó Testület állást foglalni nem kíván, álláspontja szerint annak eldöntése bírói vagy (a felek alávetése esetén) választott bírósági útra tartozik.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 22.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.