Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 04/2002 (VII. 11.) Állásfoglalása

a kistehen.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 611/2002. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. július 11-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok öt "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A tárgybeli domain név a Telnet Magyarország Rt. számára nem delegálható.

Indokolás:

1. A Telnet Magyarország Rt. igénylőként 2002. május 20. napján nem prioritásos igénylésre vonatkozó igénylőlapot töltött ki a kistehen.hu domain név vonatkozásában; majd saját igénylését regisztrátorként továbbította az ISZT Kht. felé. A domain név a kéthetes várólistán történő közzétételét követően a MyFilm Filmprodukciós Kft. nevében eljárva Vass Jenő ügyvezető igazgató kifogást jelentett be. A kifogásban előadta, hogy a "kis tehén" egy animációs film címe, így szerzői jogvédelmet élvez, egyben a főszereplő jellegzetes figura sajátos neve is, mely egyre közismertebb és védjegyoltalmat élvez. Közlése szerint a név, illetve a cím felhasználása kizárólag a szerző (a rendező, Igor Lazin és a film előállítója és gyártója, a MyFILM Kft.) hozzájárulásával lehetséges, ilyen hozzájárulást azonban a Telnet Magyarország Rt.-nek nem adtak. Álláspontjuk szerint a Telnet Magyarország Rt. névhasználata a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (2) és (3) bekezdésébe, valamint a Versenytörvény 6. §-ba ütközne, ezért kérte az igénylés elutasítását. Beadványához másolatban csatolta "A kis tehén" grafikájának az Artisjus által kiállított műpéldány-tanúsítványát (020207002T sz. alatt 2002. február 7. napján nyilvántartásba véve), valamint védjegy bejelentésének (2002. április 11. keltű) és a Magyar Szabadalmi Hivatal az M 02 01809 sz. védjegybejelentést elismerő és hiányok megállapítását rögzítő (2002. április 26.-i keltű) értesítését és figyelmeztetését, valamint a társaság cégiratait. Ugyanakkor a domain név vonatkozásában az Interware Kft. mint regisztrátor útján 2002. június 4. napján maga is nem prioritásos igénylést terjesztett elő. A TT Titkársága útján 2002. június 11. napján a Telnet Magyarország Rt.-t levélben tájékoztatta a kifogás tényéről, és regisztrátorként felkérte a névhasználati jogot alátámasztó dokumentumok csatolására. A Telnet Magyarország Rt. ilyen dokumentumokat nem küldött, 2002. június 21.-én kelt válaszában főként formai okokra hivatkozva a MyFilm beterjesztett kifogását nem találta alaposnak, illetve joghatályosan előterjesztettnek. Úgy vélte, a "kis tehén" elnevezés túlságosan is általános elnevezés ahhoz, hogy bármilyen megtévesztő tartalommal bírjon a versenytörvény értelmében. A telnet álláspontja szerint a névhasználat csak a műcímmel, illetve a jellegzetes alakkal betű szerint egyező más domain név esetében állna fenn (akistehen.hu). Összességében a kifogás elutasítását, a domain név részükre történő delegálását kérték.

2. Az Interware Kft. mint regisztrátor útján előterjesztett, s a TT előtt 2002. június 4. napján bejelentésre került kifogás kapcsán a Tanácsadó Testület elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a MyFilm Kft.-t a névhasználat vonatkozásában megilleti-e kizárólagos névhasználati jog. A csatolt iratok szerint a MyFilm Kft. alaptalanul hivatkozott arra, hogy A kis tehén szóösszetétel, illetve a jellegzetes figura vonatkozásában védjegyoltalom illeti meg: maga a bejelentés még nem keletkeztet kizárólagos jogokat. Ezt követően a TT a kifogásban előterjesztett szerzői jogi érveket vizsgálta. Egyetért a kifogásban előterjesztettekkel: A kis tehén c. animációs film címe, valamint a filmben szereplő jellegzetes figura önálló szerzői jogi alkotásnak minősül, s mint ilyen, a törvény erejénél fogva jogvédelemre tarthat számot. A kis tehén c. filmalkotást a televíziók rendszeresen sugározzák, az (a Private Moon Records kiadásában 2001-ben) CD-n is megjelent. Ugyane CD önállóan tartalmazta a filmalkotás zenéjét (Kollár-Klemencz László szerzeménye). A filmmel kapcsolatos elektronikus információs postacímként a CD-borítón kistehen@myfilm.hu került megadásra. A Tanácsadó Testület a delegálás visszautasíthatósága a mű sajátos címéhez, illetve a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak elnevezéséhez fűződő kizárólagos szerzői jogok megsértése esetén tárgyában kiadott 5/2002. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakat fenntartva és megerősítve úgy véli, hogy olyan név delegálása nem történhet meg, mely harmadik személyek szerzői jogait sérti. Jelen esetben úgy a mű sajátos címe, mint a címszereplő jellegzetes figurájának elnevezése, annak kereskedelmi hasznosíthatósága vonatkozásában a jogvédelem az Szt. 16. § (1) -(3) bekezdésével biztosított, A kis tehén kifejezés a figurával összeforrott, az eredeti alaknak minősül. Az, hogy az igényelt domain név nem egyezik meg betű szerint a jellegzetes figura nevével, illetőleg a mű sajátos címével, bármely, a címet vagy a sajátos elnevezést felhasználni kívánót nem mentesíti az Szt. 16. § (1)-(3) bekezdésében foglalt azon kötelezettsége alól, hogy a szerzői jog jogosultjától a szükséges hozzájárulást megszerezze. Különösen vonatkozik ez a jelen ügyre, amelyben a betű szerinti eltérés a film és a grafika címéhez képest csupán egy "a" névelő. Ilyen hozzájáruló nyilatkozatot a Telnet Magyarország Rt. felmutatni nem tudott, ennek hiányában pedig igénylésének teljesítése szerzői kizárólagos jogokat sértene, azaz nem teljesíthető.

 

3. A Versenytörvény hivatkozott 6.§-a szerint tilos "az árut, szolgáltatást … a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni." A fenti 2. pontban kifejtettek szerint a TT elismeri és figyelembe veszi, hogy a "kistehén" jellegzetes figurája szolgáltatáshoz illetve áru nyújtásához kapcsolódik.

Ugyanakkor a "kistehén" szóösszetétel ábra nélküli használata, valamint a szóösszetétel domain névként történő választása önmagában (tehát mindaddig, amíg esetlegesen a kistehén figurájához kapcsolódó áru illetve szolgáltatás nyújtása a domain névvel összefüggésben nem történik meg) nem meríti ki a Versenytörvény 6.§-ban foglalt tényállást.

4. A TT megjegyzi, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján ugyanakkor nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy a MyFILM Kft. adott esetben a szerzői jogok kizárólagos jogosultjának minősül-e: a Kft. nyilatkozata szerint a jogok a figura és a film alkotójával, Igor Lazinnal együttesen illetik meg. A TT. álláspontja szerint amennyiben a MyFILM Kft. olyan értelmű nyilatkozatot csatol, mely szerint a szerzői jog másik jogosultja (vagy jogosultjai) hozzájárulnak a domain név a MyFILM Kft. részére történő delegálásához, úgy a MyFILM Kft. nem prioritásos igénylése teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. július 11..

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.