Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 3/2002. (IV. 8.) Állásfoglalása

A zoldsasok.hu domain regisztrációjával kapcsolatos igény (610/2002. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az 610/2002. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. április 8-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A zoldsasok.hu domain az azt igénylő ... számára delegálandó.

Indokolás:

A 610/2002. sz. ügyben a FotexNet Kft. mint az igénylést vitató FTC Labdarúgó és Sport Kft. regisztrátora ... igénylőnek a zoldsasok.hu domain vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága levélben kérte Igénylő valamint az igénylést vitató harmadik fél regisztrátorát, hogy 14 napon belül küldjék meg az igénylőlapot és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, valamint Igénylő regisztrátora tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, ill. amennyiben az Igénylő vagy az igénylést vitató véleményezni kívánja a panaszt, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A regisztrátorok a felszólításnak eleget tettek nyilatkozatát.

A ... által a zoldsasok.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylések 2002. január 31-én került nyilvántartásba. Az FTC Labdarúgó és Sport Kft. prioritás nélküli igénylése 2002. február 6-án kelt, az a Nyilvántartó adatbázisába 2002. február 15-én került be.

A FotexNet Kft. tájékoztatása szerint „zoldsasok.hu domain névre az FTC Labdarúgó és Sport Kft. tart igényt, tekintettel az általuk a Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegy igényre. A bejelentés napja 2001. február 14., ügyszáma: M 01 00955". A FotexNet Kft. válaszleveléhez csatolta a Magyar Szabadalmi Hivatal M0100955/1 ügyiratszámú, a védjegy elismert bejelentési napjáról szóló értesítését, valamint a bejelentett megjelölést. A bejelentett megjelölés két színnel függőlegesen ötször vágott pajzs, amelyben „Ferencváros" felirat szerepel, a pajzs felső részén sas, karmai között futball-labdával. A védjegyen a „zöld sasok" szóelem nem szerepel.

... nyilatkozatában előadta, hogy az általa létesítendő internetes lapcsoport egyik tagjának szánja a zoldsasok.hu oldalt. Az FTC Sport és Labdarúgó Kft. panaszáról szóló értesítés kézhezvétele után megkereste a Kft. ügyvezetőjét, s felajánlotta, hogy ingyenesen lemond a domainnévről abban az esetben, ha a Kft. őt bízza meg annak hasznosításával. A válasz elmaradása miatt az igénylő úgy nyilatkozik, hogy igényét fenntartja, mivel a regisztrációt a másik, elsőbbséggel szintén nem rendelkező felet megelőzően kérelmezte, valamint „a másik fél által hivatkozott, bejegyzés alatt álló grafikus védjegy nem tartalmazza a regisztrálandó kifejezést, míg a Zöld Sasok szóvédjegy bejegyzése az ő neve alatt van folyamatban a Magyar Szabadalmi Hivatalnál (ügyszám: M0200877) a 16., 35. és 41. áruosztályokban.

A TT első lépésben azt vizsgálta, minősülhet-e valamelyik igénylés a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek (a továbbiakban: „Irányelvek") alapján prioritással rendelkezőnek. A Testület már korábban megállapította, hogy „a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentés a bejelentésben szereplő megjelölésből a szabályzatnak megfelelően képzett domain vonatkozásában nem alapoz meg prioritást, amennyiben a védjegybejelentés napja korábbi, mint az a nap, vagy azonos azzal a nappal, amelyen a nem prioritásos igénylő az igénylését benyújtotta" (7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás). A két igénylés egyike sem minősül tehát az Irányelvek 1.4. pontja szerint prioritással rendelkező igénylésnek.

Prioritással rendelkező igény hiányában a TT második lépésben azt vizsgálta, hogy a korábban a Nyilvántartóhoz beérkezett igénylés - ... igénylése - teljesíthető-e, azaz a delegálás nem ütközne-e az Irányelvek valamely rendelkezésébe. Amennyiben a korábban a Nyilvántartóhoz érkezett igénylés nem ütközik az Irányelvek rendelkezéseibe, úgy az egyéb, prioritással rendelkező igény hiányában teljesítendő.

Az Irányelvek 3.2. pontja szerint nem választható és nem használható olyan domainnév, amely jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan (a) jogellenes, vagy (b) megbotránkozást, félelmet keltő vagy (c) megtévesztő.

A TT álláspontja szerint a ... általi használat jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan nem volna jogellenes. A „zöld sasok" megjelölés hagyományosan a Ferencvárosi Torna Club csapatainak és versenyzőit jelenti a sportsajtóban és a szurkolók köreiben, ugyanakkor a TT álláspontja szerint e megjelölés használata gyaníthatóan nem sérti az FTC Sport és Labdarúgó Kft. jogát vagy jogos érdekét. Az FTC Labdarúgó Kft. által hivatkozott védjegybejelentés nem alapozza meg a jogsértés gyanúját, mivel az ábrás védjegy a zöld sasok szóelemet nem tartalmazza. Versenyjogba ütköző magatartás nem gyanítható, mivel még arra sem áll rendelkezésre adat, hogy akár a Ferencvárosi Torna Club, akár az FTC Labdarúgó Kft. piaci tevékenysége során a „zöld sasok" megjelölést használja. A „zöld sasok" megjelölés használata a TT állásfoglalása szerint nem jelenti a Ptk. által biztosított, névviseléshez való jog sérelmét sem, mivel a megjelölést sem a Ferencvárosi Torna Club, sem az FTC Labdarúgó Kft. nem használja, az egy pontosan nem meghatározott - bár a Ferencvárosi Torna Clubhoz köthető - versenyzői és szurkolói csoport megnevezése.

A TT álláspontja szerint a vitatott domainnév használata nyilvánvalóan nem megbotránkozást keltő. A domainnév használata abban az esetben lehet ugyan megtévesztő, ha az oldal annak üzemeltetőjének a Ferencvárosi Torna Clubhoz vagy az FTC Labdarúgó Kft.-hez való, a valóságban nem létező kötődését tünteti fel, ám a domain jogszerű használatának lehetőségei oly számosak, hogy a megtévesztő használat a TT álláspontja szerint előzetesen nem gyanítható.

Mivel az időrendben elsőként benyújtott igény nem ütközik a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek rendelkezéseibe, ezért teljesíthető. A domain ... számára delegálandó. A TT felhívja ... figyelmét, hogy az igénylő az Irányelvek 3.2. pontja szerint a domaint megtévesztő módon nem használhatja, s amennyiben az igénylő nem tesz eleget az Irányelvek rendelkezéseinek, úgy az Irányelvek 5.1. e) pontja alapján a domain delegálásának felfüggesztésére vagy visszavonására kerülhet sor.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. április 8.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.