Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 3/2000. (V. 24.) Állásfoglalása
Egyes foglalkozási formákat jelölő szavak
második szintű közdomainné minősítésre vonatkozó javaslata
tárgyában

 

Az egyes Regisztrátorok felől 2000. március 22. és 2000. május 27. napja között számos alkalommal érkezett állásfoglalás kérés, melyben az ugyved.hu, (53/2000. sz. ügy, 224-228/2000. sz. ügyek), epitesz.hu (71/2000. sz. ügy, 143/2000. sz. ügy), mernok.hu (71/2000. sz. ügy), orvos.hu (94/2000. sz. ügy, 192-196/2000. sz. ügyek), szakorvos.hu (94/2000. Sz. ügy), haziorvos.hu (94/2000. sz. ügy, 158/2000. sz. ügy), illetve az egyes foglalkozásokra vonatkozó kifejezések (pl. ugyvedek.hu, 229/2000. sz. ügy) gyűjtőfogalomként történő használatához kötődő igénylések kapcsán fordultak a Tanácsadó Testülethez.

A Tanácsadó Testület 2000. május 24.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület javasolja a Regisztrátoroknak és a Nyilvántartónak, hogy a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatot akként módosítsák, hogy az egyes foglalkozási formákat megjelölő gyűjtőfogalmak második szintű közdomainként való elismerésére lehetőség nyíljon. A Szabályzat módosításáról szóló döntés meghozataláig a folyamatban lévő igénylésekről döntés ne szülessen.

A Szabályzat módosításának ki kell térnie arra, hogy a második szintű "professzionális", foglalkozási formához kötődő közdomainek alá csak olyan igénylések legyenek teljesíthetők, melyeknél az igénylő hitelt érdemlően igazolja, hogy az adott foglalkozási forma gyakorlására (a hatályos jogszabályok szerint) jogosult.

Indokolás:

A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja generálisan mondja ki: az Igénylő nem választhat és nem használhat olyan domain nevet, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

Az Igénylőnek ilyen esetben egy másik nevet kell domainje azonosítására választania.

A magyar jog szerint törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet egyes foglalkozások gyakorlását engedélyhez és nyilvántartásba vételhez, továbbá szakmai-kamarai tagsághoz kötheti. E foglalkozási formák közös jellemzője, hogy valamilyen lényeges, a társadalom szempontjából fontosnak tartott érdek (pl. környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó tervező- és szakértő mérnökök és építészek tevékenységének jelentőségét elismerése, a foglalkozáshoz kapcsolódó, az adott foglalkozást űzők közösségének minden tagjával szemben támasztott közbizalom fenntartása, az adott foglalkozást gyakorlókkal szemben támasztott magas szintű etikai és felelősségi elvárások biztosítása) céljából nem csak a magas szintű szaktudást követeli meg a jogszabály, de a tevékenység gyakorlását is (legtöbbször kamarai szinten megnyilvánuló) szakmai ellenőrzéshez köti. Egyes tevékenységi formák esetében a jog (épp az adott foglalkozási ág sajátosságaira is tekintettel) a reklámozás, hirdetés lehetőségét beszűkíti, feltételekhez köti. A Tanácsadó Testületnek nincs tudomása arról, hogy (a reklámra és a jogszerű névhasználatra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának kötelezettségén túl) e foglalkozások művelőinek ne lenne lehetőségük saját weblap fenntartására, s nevükkel és tevékenységükkel összefüggésbe hozható domain névre vonatkozó igénylés benyújtására. Ugyanakkor e hivatások gyakorlói (épp az adott foglalkozási formával szemben támasztott közbizalom fenntartása s más jogvédte érdekeik - így különösen a versenysemlegesség biztosítása - érvényesítésének céljából) joggal várhatják el, hogy a foglalkozási formára általában utaló szót domain névként magának az adott szakmai körbe tartozó egyetlen személy vagy személyösszesség ne sajátíthassa ki kizárólagos igénnyel. Fokozottan így van ez, ha a domain névre olyas valaki tart igényt, aki maga nem tartozik az adott foglalkozási ághoz. Ebben az esetben részéről a domain név használata mindenképpen megtévesztőnek minősülne.

A jelenleg hatályos Regisztrációs és Delegációs Szabályzat e körben nem biztosít sem prioritásos jogokat, s a versenyjogi, különleges szakmai szabályok alapján történő visszautasíthatóság vonatkozásában sem tartalmaz megnyugtató rendelkezést.

Mindezek alapján a Tanácsadó Testület javasolja, hogy az igényelt domain nevek ne kerüljenek kiadásra, egyben felveti azok második szintű közdomainné való minősítésének megalapozottnak tartott igényét.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2000. május 24.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.