Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.A Tanácsadó Testület 2/2002. (IV.8.) Állásfoglalása
1515.hu és 1588.hu domain nevek regisztrációjával
kapcsolatos igények teljesíthetősége

tárgyában


A Tanácsadó Testület előtt 608/2002. és 609/2002. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. április 8.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A tárgybeli domain nevek Igénylő részére történő delegálásának akadályát a Testület nem látja, felhívja azonban Igénylő figyelmét arra, hogy amennyiben a névhasználat mások jogszabály, illetőleg a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek alapján fennálló jogait sértő módon valósul meg, úgy ennek jogkövetkezményeit viselnie kell.

Indokolás:

1. Az IDS Magyarország Kft. 2002. január 23.-án regisztrátora, az InterWare Rt. útján nem prioritásos igénylést nyújtott be a 1588.hu domain név iránt. A Pantel Rt. 2002. január 31-én regisztrátora, az Euroweb Rt. útján nem prioritásos igénylést nyújtott be ugyanezen domain név iránt. Az IDS Magyarország Kft. igénylésével szemben 2002. február 1-én a Pantel Rt. kifogást jelentett be regisztrátoránál, az Euroweb Rt-nél. 2002 február 8-án a Pantel Rt. jogi képviselője a kifogást az Euroweb Rt-nek írásban is megküldte, az Euroweb Rt. pedig a regisztrációs rendszerbe felvitte. Az igénylőlap másolatát és a kifogást írásban az Euroweb 2002. február 11. napján küldte meg az ISZT Tanácsadó Testülete Titkárságának. A Pantel kifogásában arra hivatkozott, hogy az IDS Magyarország Kft. igénylésének teljesítésével az internetezők számára megtévesztő helyzet állna elő. A tárgybeli domain név a PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt. részére a Hírközlési Főfelügyelet által kijelölt szolgáltató választási számmal egyezik, a számsor domain névkénti használata egyértelműen a PanTel Rt.-re utal. A Kifogáshoz csatolták a Hírközlési Főfelügyelet 2001. december 23. napján kelt kijelölő Határozatát. A TT titkársága regisztrátora útján tájékoztatta az IDS Magyarország Kft.-t a benyújtott kifogásról. Az IDS 2002. február 26.-án kelt levelében igénylését fenntartotta, arra hivatkozott, hogy a domain nevet egy, meg nem jelölt, piaci bevezetésre váró termék árával összefüggésben igényelték. Igénylésük benyújtása előtt vizsgálták, hogy más, a piacra már bevezetett szolgáltatások vagy termékek vonatkozásában névhasználatuk ütközne-e akadályba, s úgy találták, hogy ilyen (kereskedelmi névhasználati vagy védjegyjogosultságon alapuló) akadály nem forog fenn. A Pantel kifogásának érdemi részében előadottakkal kapcsolatosan álláspontjuk az volt, hogy "az 1588 ún. szolgáltató-választó számot a Pantel kizárólag a beszéd átviteli telefonos szolgáltatások körében használhatja, melynek semmi kapcsolata az Internettel".

2. Az IDS Magyarország Kft. 2002. január 23.-án ugyancsak az Interware Kft., mint regisztrátor útján nem prioritásos igénylést nyújtott be a 1515.hu domain név vonatkozásában is. Ezen igénylés ellen a Matáv Rt. elnök-vezérigazgatója jelentett be 2002. február 06. napján kifogást, arra hivatkozva, hogy a 1515 a Matáv szolgáltató-választó előhívó száma., a szám egyértelműen a Matáv Rt.-vel azonosítható, harmadik fél általi használata megtévesztő, és a Matáv Rt. üzleti érdekeit sértő lenne. Egyben a Matáv Rt az Axelero Rt., mint regisztrátor útján a tárgybeli domain név vonatkozásában prioritásosként megjelölt igénylést is előterjesztett 2002. február 06-án. A TT titkársága a kifogásról az IDS Magyarország Kft.-t 2002. február 8.-án értesítette. Igénylő igénylését 2002. február 12.-én kelt levelében fenntartotta. Arra hivatkozott, hogy igénylése harmadik személyek a domainként igényelt számsorral egyező számsorral összefüggésben fennálló jogait nem sérti, igénylését egy meg nem nevezett termék piaci bevezetésével összefüggésben nyújtotta be.

3. A TT. a két ügy tárgyalását - az azonos igénylőre és a kifogások azonos jogi természetére való tekintettel - együttesen tűzte ki.

a.) A Tanácsadó Testületnek elsődlegesen abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a mindkét kifogás alapjául megjelölt, a szolgáltató-választó előtét (előhívó szám), mint azonosító szám kijelölésére vonatkozó hatósági (Hírközlési Főfelügyelet) határozat alapján a Pantel illetve a Matáv Rt. szerzett-e, s ha igen, milyen körben olyan kizárólagos névhasználati jogot, melynek sérelme esetén az IDS Magyarország Kft. igénylései a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2.a pontja alapján jogellenesnek, így nem teljesíthetőnek minősülnének.

A TT megállapította, hogy a Matáv Rt., illetőleg a PanTel Rt. a számára kijelölt azonosító számot ("szolgáltató-választó előtét", SVE) - visszavonásig, díjfizetési kötelezettség mellett, a kijelölő határozatban foglalt egyéb előírások betartása mellett - a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény, illetőleg a tv. eljárási szabályairól szóló 75/2000 (V. 31.) Korm. rendelet, valamint a közcélú távközlő hálózatok azonosítóinak felosztási tervéről 10/2001 (III.21) MeHVM és a közcélú távközlési szolgáltatásokhoz szükséges szám- és címtartományok lekötésének és használatának díjáról szóló 19/2001 (X. 31.) MeHVM rendelet alapján a távközlési szolgáltatások körében kizárólagossággal, célhoz kötötten és át nem ruházhatóan használhatja. A célhoz kötöttség ebben az esetben a közcélú távközlő hálózatok szolgáltató-választó számának a szolgáltatásnyújtás körében való egyedi azonosításához kapcsolódik: e körben harmadik személy a kérdéses azonosítót nem használhatja. Igénylő nem távközlési szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet, igénylése a célhoz kötöttség körében nyújtott távközlési szolgáltatással közvetlen összefüggésbe nem hozható. Úgy a Matáv Rt.-t, mint a PanTelt a kizárólagos azonosító használati jog a távközlési szolgáltatások körében illeti meg, valamely domain név használata, az adott domain alatti tartalomszolgáltatás biztosítása azonban a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 110. § 76. pont fogalom-meghatározása alapján távközlési szolgáltatásnak nem minősíthető.

b.) A TT. ezt követően azt is vizsgálta, hogy a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2. pontja alapján fennáll-e az igénylések teljesíthetőségének más (különösen megtévesztés) akadálya. A TT. úgy találta, hogy a fenti a.) pontban kifejtettekkel összefüggésben adott esetben a két számsor domainkénti használata megtévesztőnek csak akkor minősülne, ha a domain nevek alatt nyújtott bármely tartalomszolgáltatás, vagy a név más módon (pl. hirdetések) való használata a két távközlési szolgáltató célhoz kötött névhasználati jogával összefüggésben történik.

Jelen pillanatban és a rendelkezésére álló információ alapján a TT ilyen várható jogsérelmet nem vélelmezhet. Felhívja azonban Igénylő figyelmét arra, hogy amennyiben a későbbiekben ilyen körülmény bekövetkezik, úgy a domain nevek vonatkozásában a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 5.1.f pontja alapján felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül sor, s a visszaélésszerű névhasználat más, polgári jogi szankcióival is számolnia kell.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. április 8.


A Tanácsadó Testület nevében:


Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.