Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 1/2002. (I.16.) Állásfoglalása

A kormanyportal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 606/2001. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2002. január 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Vígh Zoltán igénye nem teljesíthető.

Indokolás:

1. ... 2001. október 8. napján a Deninet Bt. regisztrátortól nem prioritásos igényléssel kérte a kormanyportal.hu domain név regisztrációját. A regisztrátor az igénylést nyilvántartásba vette, majd annak ténye a kéthetes várólistán feltüntetésre került. 2001. október 15.-én a Miniszterelnöki Hivatal nevében Sík Zoltán informatikai kormánybiztos levelet intézett az Internet Szolgáltatók Tanácsához, melyben az adott igénylés felfüggesztését kérte, egyben a tárgybeli domain névre a Magyar Kormány nevében a Miniszterelnöki Hivatal prioritásos igénylését (a megfelelő formai követelményeket teljesítve) benyújtotta. A TT ...t regisztrátora útján erről 2001. október 29. napján kelt levelében értesítette, s felhívta azoknak az okiratoknak csatolására, melyek névhasználati jogosultságát igazolják. ... 2001. november 5. napján kelt válaszához ilyen iratokat nem mellékelt, az igényléstől vissza nem lépett, a TT eljárási díjának megfizetését vállalta. Válaszában arra hivatkozott, hogy a MEH az ISZT Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvei szerint nem jogosult a név használatára, mert a névre vonatkozó igénylését az ő igényléséhez képest csak tíz nappal később adta be, a névre egyébként sem lehet prioritása, mert a kifejezés összetett szót takar (s ilyen nevű intézmény nem létezik), álláspontja szerint a "kormányportál" szóösszetétel nem védjegy, s nem lehet senkinek kizárólagos tulajdona. A TT az állásfoglalás kérést 2002. január 5. napján vette át.

2. A Tanácsadó Testület elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a Miniszterelnöki Hivatal által a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek szerinti kifogás határidőn került-e benyújtásra. A Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.3 pontja alapján a kifogás benyújtására a meghirdetéstől számított 14. nap végéig van lehetőség. Amennyiben a delegálás ellen határidőn belül kifogást terjesztenek elő, úgy a regisztrátor az igénylést a jogvita elintézéséig nem teljesíti. A Miniszterelnöki Hivatal kifogása és igénylése - a ... általi is elismert módon - e határidő belül került benyújtásra. Ugyanakkor azonban a TT úgy látja, hogy kérdéses domain név vonatkozásában a Miniszterelnöki Hivatal prioritásos igénylőnek (a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.4 pontja szerinti kritériumok alapján) nem minősíthető: az igénylő szervezet- a Miniszterelnöki Hivatal - elnevezése és az igényelt domain név - kormanyportal - egyezése követelményének nem tett eleget. Ennek megfelelően a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.3 pontja szerinti, a nem prioritásos delegálási igénnyel szembeni más igénylő által benyújtott delegálási igények teljesítésére vonatkozó előírások az adott esetben nem alkalmazhatók. Amennyiben a Magyar Köztársaság Kormánya a kérdéses domain névre igényt tart, úgy arra csak nem prioritásos igényt nyújthat be, mely a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek a nem prioritásos igénylésekre vonatkozó szabályai szerint kerül elbírálásra.

3. Ezt követően a TT azt vizsgálta, hogy ... igénylése a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek a névválasztásra vonatkozó szabályai értelmében teljesíthetőnek minősül-e. A Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2.c pontja szerint nem választható és nem használható olyan domain név, amely jelentéstartamára és/vagy használatára nézve megtévesztő. A tárgybeli domain névvel egyező kifejezés, a kormányportál összetett szó általánosan elfogadott jelentése szerint egyrészt Interneten keresztüli, egy, adott oldalról elérhető összetett tartalomszolgáltatás-nyújtásra (portál) utal, másrészt arra, hogy e portál a "kormányhoz" kötődik. Tekintettel arra, hogy a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága már 2001. őszén bejelentette a "kormányzati portál" létrehozásának szándékát (mely végül 2001. decemberétől ekormanyzat.hu domain név alatt vált elérhetővé), s a létrehozandó portált a nagyközönség - annak végeleges nevének ötletpályázat keretei között történő kiválasztása előtt - "kormányportálként" ismerte meg, ... igénylésének teljesítése esetén a domain név használata megtévesztőnek minősülne, mert más - kizárólagosan a kormányzati portál révén elérhető - szolgáltatásra engedne következtetni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2002. január 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.