Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 14/2022. (III. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A signalxpert.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1095/2022. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A signalxpert.hu domain név az igénylő IMG Solution Zrt. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A signalxpert.hu domain név delegálását az  IMG Solution Zrt. („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Signal Iduna Biztosító Zrt. („Panaszos”) határidőben kifogást nyújtott be és kérte a tárgyi domain név visszavonását és használata felfüggesztését.

Panaszos álláspontja szerint a tárgyi domain név sérti a Domainregisztrációs Szabályzat (továbbiakban: DRSZ) 2.2 és 2.3 pontjába foglalt domain névre vonatkozó rendelkezéseket. Előadta, hogy a „signal” megjelölés jelenleg regisztrált domain névként van a saját használatában (signal.hu), továbbá csatolt két darab védjegyokiratot, amelyek igazolják, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala 003756624 szám alatt védjegyként tartja nyilván a „SIGNAL IDUNA” szóösszetételt, illetve 006826051 szám alatt védjegyként tartja nyilván a Panaszos által használt „SIGNAL IDUNA” ábrás megjelölést.

 

Panaszolt válaszában kérte a panasz elutasítását és a domain név delegálását, mert álláspontja szerint a tárgyi domain nem sérti a névkizárólagosság és a névvalódiság követelményeit, és a védjegyek vonatkozásában sem merül fel védjegybitorlás, ennél fogva megfelel a DRSZ 2.2 és 2.3 pontjába foglalt rendelkezéseknek.

A Tanácsadó Testület (TT) a felek beadványaiból rendelkezésre álló adatokból és az Interneten nyilvánosan elérhető vonatkozó információk alapján döntött. A TT az eljárás keretében a DRSZ 2.2.2 olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, vagy gyűlölet, vagy félelmet keltő, vagy megtévesztő.

 

A jogellenesség körében a TT ellenőrizte a releváns, nyilvánosan elérhető internetes védjegy adatbázisokat, továbbá a magyar cégnyilvántartást is.

 

A TT mindenekelőtt a Panaszos által hivatkozott védjegyek kapcsán felmerülő jogsértés gyanúját vizsgálta. Ebben a körben megállapítható, hogy az igényelni kívánt domain név tartalmazza ugyan a „signal” szóelemet, de ez egyrészt nem egyezik meg a szóvédjegy által védett „SIGNAL IDUNA” kifejezéssel, másrészt ahhoz az „xpert” többlet szóelem is társul.  A két utóbbi körülmény együtt már markáns eltérést eredményez a Panaszos bejegyzett „SIGNAL IDUNA” európai uniós védjegyétől. Az eltérés mind fonetikusan, mind vizuálisan megállapítható. Az igényelt domain név ezek alapján eltérő összbenyomást gyakorol az átlagos internethasználóra, az gyaníthatóan nem megtévesztő. Megállapítható tehát, hogy igényelt domain név megkülönböztető képességgel rendelkező, a Panaszolt tevékenységére utaló megjelölést tartalmaz. A „signalxpert” megjelölés és a Panaszos által hivatkozott védjegyek kapcsán nem merül fel védjegybitorlás és jogellenesség gyanúja.

A TT kiemeli továbbá, hogy a jogellenesség (védjegybitorlás) gyanúját csak a domain név igényléséhez kapcsolódó körülmények nyilvánvalóan tisztességtelen volta vagy a védjegy más módon történő nyilvánvaló bitorlásának gyanúja esetén lenne megállapítható. A jelen ügyben ilyen körülmény nem merült fel és ezért azt a TT nem is vélelmezheti.

Ezt követően a TT azt vizsgálta, hogy felmerül-e annak gyanúja, hogy a tárgyi domain név a DRSZ-be ütközően megtévesztő lenne. A TT a vizsgálat folyamán megállapította, hogy a vitatott domain név „signal” szóeleme általánosan használt, leíró jellegű kifejezés (latin eredetű; jel, jelzés tartalommal). Az eljárás adatai szerint a Panaszolt, és a Panaszolt érvelésében hivatkozott, alapítás alatt álló társaság egyik tevékenységére utal. Megállapítható továbbá, hogy a felek tevékenysége lényegesen különbözik. Továbbá, a tárgyi domain vonatkozásában a „signal” megjelöléshez fűzött toldat (xpert) alkalmas arra, hogy tárgyi domain nevet megkülönböztesse a Panaszos cégnevétől vagy annak vezérszavától (Signal Iduna). A TT utal továbbá azon következetes gyakorlatára, hogy önmagában egy hasonló domain név jogosultság (jelen esetben Panaszos signal.hu domain neve) nem alapozza meg a panaszos igényét más által regisztrált domainekkel szemben.

A TT felhívja Panaszos figyelmét arra, hogy a .hu alatti domainek igénylésénél általánosságban a „First comes-first served”, vagyis az igénylések időbeli elsőbbségének elve érvényesül.  Az eljárás adatai alapján a TT úgy véli, hogy jelen esetben az általános elv áttörésének szükségessége nem merül fel, így ennek az elvnek az érvényre juttatása szerint kell eljárni az igénylésnél.

A TT az eset összes körülményének alapos megfontolása után arra az álláspontra helyezkedett, - osztva Panaszolt álláspontját - hogy a domain igénylése nem ütközik a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseibe.

Fentiekre és a rendelkezésre álló dokumentumokra, adatokra tekintettel a TT nem állapított meg a jogellenesség és a megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményeket, ezért a panaszt nem találta megalapozottnak. Mindezek alapján a TT úgy döntött, hogy a „signalxpert.hu” domain név az igénylő IMG Solution Zrt. részére delegálható.

 

A TT ugyanakkor felhívja a Panaszolt figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a DRSZ 2.3. pontja értelmében felelősséggel tartozik a domain-használat jogszerűségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (https://info.domain.hu/tt/eseti_allasfoglalasok) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2022. március 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.