Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 8/2022. (II. 21.) sz. Állásfoglalása

A churpi.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1087/2022. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A churpi.hu domain a VERITY CLASS Kft. számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A churpi.hu domain nevet a VERITY CLASS Kft. (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen – meghatalmazással igazolt jogi képviselője útján – a MASTER BLASTER ENTERPRISES, S.L (Panaszos) nyújtott be kifogást.

 

Előadása szerint a Panaszos a ‘churpi’ megjelölést kereskedelmi névként, védjegyként és domain névként (https://churpi.dog) is használja. Kifejtette, hogy a Churpi termékek a Himalája hegységből származnak, jaktej keverékből kutyák számára készült egyedi, exkluzív, 100%-ban természetes és könnyen emészthető rágható falatok. Előadta azt is, hogy Panaszos kizárólagos jogosultja a 018187681 lajstromszámú ‘CHURPI’ szóvédjegynek 2020.januar 24-i elsőbbséggel, melyek oltalma Magyarországra is kiterjed.

 

Előadta továbbá, hogy a Panaszos termékei jól ismertek Magyarországon is, ennek alátámasztására számos kutyatermékeket áruló magyar nyelvű webáruházi termékmegjelenést felhozott. Kifejtette, hogy fokozottan fennáll a lehetősége annak, hogy a domain nevet a Panaszos termékeivel vagy védjegyeivel azonosítják a fogyasztók. 

 

Kifejtette, hogy a domain igénylés meglátása szerint jogellenes és Panaszos üzleti érdekeit is sérti, illetve gyaníthatóan védjegybitorlást valósítana meg. E körben előadta, hogy a churpi.hu domain név összetéveszthető a Panaszos ‘CHURPI’ védjegyével, tekintettel arra, hogy a védjegyet teljes egészében magában foglalja a domain név. Meglátása szerint az átlagos fogyasztó arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név és a rajta elérhető tartalom a Panaszoshoz és annak honlapjához kapcsolódik, amely kárt okoz a Panaszosnak a védjegye és a kereskedelmi márkája jó hírneve tekintetében is. Előadta továbbá, hogy a Panaszolt rosszhiszeműen próbálja kihasználni az igényléssel Panaszos védjegyének nagyfokú ismertségét és jó hírnevét és ezáltal tisztességtelen gazdasági előnyhöz jutni. A fentiek alátámasztására hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat  (DRSZ) 2.2.2. pontjára, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § és 27 §-ira, illetve a -már nem hatályos- közösségi védjegyről szóló 207/2009 EK Rendeletre. A panaszhoz csatolta a hivatkozott védjegy lajstromkivonatát.

 

A Panaszolt a kifogásra adott válaszában előadta, hogy Panaszos védjegye az általuk használt logó védettségére vonatkozik, amely meglátása szerint az igényelt domainnel nincs összefüggésben, tekintettel arra, hogy a "CHURPI" szó megkülönböztető képességgel nem bíró kifejezés, amely egy himalájai sajtnak a világ minden pontján használt ősi nepáli neve. Kifejtette, hogy a Panaszos a ’churpi’ nevű termék beszerzésével és saját márkásként átcsomagoltan történő forgalmazásával foglalkozik Magyarországon kívül, többek között a churpi.dog domain alatt, ahogyan Panaszoltnak is ez a tevékenysége, de a magyar piacon. Véleménye szerint Panaszos kifogása azt az üzleti célt szolgálja, hogy Panaszos magyarországi tevékenységét tisztességtelenül megalapozza. Előadta azt is, hogy egyéb más, churpi kifejezést tartalmazó domain nevek (pl. churpi.net, churpi.com) Panaszos számára szabadon igényelhetők. Kifejtette továbbá, hogy a domain igénylése szorosan kapcsolódik a kereskedelmi tevékenységéhez, így azt fenntartja.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az eljárásban rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött, eljárása keretében az igényelt domain Panaszos által hivatkozott jogellenességét és megtévesztő voltát vizsgálta.

 

A Panaszos hivatkozott az őt illető védjegyre és e védjegy jóhírnevére. A TT megállapította, hogy a Panaszos valóban jogosultja a hivatkozott 018187681 lajstromszámú EU védjegynek, amelynek oltalma a 31. áruosztályba tartozó állateledelekre és takarmányokra terjed ki Magyarországon is. A TT azt is megállapította, hogy bár a hivatkozott védjegy a Panaszos kifogásában említettekkel ellentétben nem szóvédjegy, hanem ábrás megjelölést tartalmaz, azonban a megjelölésben az igényelt domain országtoldat nélküli nevével teljes mértékben megegyező ’churpi’ szóelem dominál, a szóelem mellett egy geometrikus alakzatokból formált csontot szájában fogó kutyafejet tartalmaz. Panaszos a védjegy jóhírnevét nem támasztotta alá, így azt a TT a jelen eljárásban nem tudta figyelembe venni.

 

A TT döntésénél figyelembe vette a Panaszos nyilatkozatát, hogy gazdasági tevékenysége keretében kívánja használni a domaint és Panaszos tevékenységével egyezően churpi nevű sajtból készült kutyaeledelt kíván maga is forgalmazni –, tehát Panaszolt Panaszos versenytársának tekintendő.

 

A TT döntésénél figyelembe vette azt is, hogy az igényelt domain országtoldat nélküli nevével megegyező ’churpi’ kifejezés elterjedtségére, használatára vonatkozóan Panaszolt nem hozott fel adatokat, azon állítását, miszerint a ’churpi’ kifejezés egy, a világ minden pontján használt himalájai sajtot jelentő közszó lenne, nem támasztotta alá. A TT megjegyzi e körben, hogy a hivatkozott védjegy megkülönböztető képességének kutatása pedig a jelen eljárásnak nem lehet tárgya. A TT tehát mindezek miatt és a jelen eljárás adta keretek között, nem érzékeli a ’churpi’ szót az átlagos fogyasztó által általánosan és szokásosan használt kifejezésnek, leíró jellegű közszónak, és úgy véli, hogy a hivatkozott védjegyben domináns elemként szereplő ’churpi’ kifejezés megkülönböztető képessége legalább átlagos.

A TT mindezek alapján osztja Panaszos álláspontját, hogy a domain igénylés teljesítése gyaníthatóan sértené Panaszosnak – az európai uniós védjegyről szóló 2017/1001 (EU) Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelete szerinti – védjegy oltalomból fakadó kizárólagos jogait és védjegybitorlást valósíthatna meg.

A Panaszos által kifogásolt összetéveszthetőség kapcsán a TT úgy ítéli meg, hogy az igényelt domain Panaszosi védjegyhez való, fent kifejtett megtévesztő hasonlósága miatt az igényelt domain név Panaszolti használata az internethasználók körében azt a téves feltevést keltheti, hogy az igényelt domain és az alatta elérhető termékek, szolgáltatások Panaszossal kapcsolatba hozhatók, és így a fogyasztók számára gyaníthatóan megtévesztő is.

 

Végezetül a TT megjegyzi, hogy az, hogy a Panaszos nem igényelt más ’churpi’ kifejezést tartalmazó domain nevet magának, nem jelenti azt, hogy a .hu domain esetében ne léphetne fel Panaszosként.

A fent kifejtettek alapján a domain igénylés, illetve a domain Panaszolt általi használata a DRSZ 2.2.2. pontja szerint gyaníthatóan jogellenes, illetve megtévesztő lenne, így a DRSZ 2.2.2. a) és c) pontjába is ütközik, ezért a domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2022. február 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.