Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 5/2022. (I. 25.) sz. Állásfoglalása

A samsungstyle.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1087/2021. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A samsungstyle.hu domain a FirstGroup Holding Kft számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A samsungstyle.hu domain nevet FirstGroup Holding Kft. (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen – jogtanácsosa útján – a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Panaszos) nyújtott be kifogást.

 

Előadása szerint a Samsung, illetve a cégcsoporthoz tartozó társaságok a "Samsung" megjelölésre vonatkozóan számos szó illetve ábrás védjegyoltalommal rendelkeznek, amely alapján a Samsung Magyarországra is kiterjedő védjegyoltalom alatt áll. A FirstGroup Holding Kft. által igényelt domain név tartalmazza, a Samsung lajstromozott védjegyeit ezzel sérti a Samsung védjegyoltalomból eredő jogait és a domain Panaszolt általi használata a Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12.§ és 27.§ szakaszainak rendelkezéseibe ütközik.

 

Hivatkozott továbbá arra, hogy a Samsung a "samsung" megjelölést cégnévként is használja. A Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) értelmében a domain igénylő a delegálni kért domain név tekintetében nem választhat olyan megjelölést, amely más személy vagy szervezet névkizárólagossághoz fűződő jogait sérti.

 

Kifejtette továbbá, hogy a "samsung" mint jóhírnevű védjegy használata a Panaszolt által igényelt domain névben nemcsak jogellenes, hanem megtévesztő is, mivel azt a látszatot kelti, hogy a domain név illetve a kialakítandó honlap mögött a Samsung, illetve kapcsolt vállalkozásainak tevékenysége áll. A domain névben szereplő “style" toldat a termékekre vonatkozó információkra utal, ami összekapcsolva a "samsung" védjeggyel azt a látszatot kelti, hogy egy hivatalos Samsung honlapról van szó, amelyen a Samsung által gyártott és forgalmazott termékkörről lehet információkat gyűjteni. E látszat keltése miatt a domain név megtévesztő a fogyasztók számára.

Panaszos hivatkozott továbbá a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1 illetve 2.2.2, pontjára, mely utóbbi szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jogellenes vagy megtévesztő, továbbá a Tanácsadó Testület 4/2000. (V. 10.) illetve 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalására is, amelyek véleménye szerint álláspontját támasztják alá.

 

A Panaszolt, a kifogásra adott válaszában előadta, hogy különleges eljárással készített divatkellékek tervezésével és értékesítésével kíván foglalkozni, amelyek jellegzetes Ungvár környéki, kárpátaljai elemekkel kerülnek díszítésre. A termékek értékesítésével a hazai és nemzetközi piacokon is meg kívánnak jelenni, ezért lett szüksége az angol nyelven is jól csengő Sam's Ung Style névhez kapcsolódó domain névre. Jelezte, hogy az .eu alá már regisztrálta a domain nevet.

 

Véleménye szerint amennyiben a Panaszos (Samsung Electronics Magyar Zrt.) igényt tartott volna üzleti érdeke körében a domain névre, azt már korábban is regisztráltathatta volna magának. Állítása szerint üzleti terveinek semmi köze a Panaszos által folytatott tevékenységekhez.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az igényelt domain esetleges jogellenességét és megtévesztő voltát vizsgálta.

 

A Panaszos hivatkozott az őt illető védjegyekre és e védjegyek jóhírnevére de ezeket a védjegyeket nem jelölte meg és jóhírnevűségüket sem igazolta beadványában.

 

A TT ezért a nyilvános adatbázisokban végzett kutatás alapján állapította meg, hogy a Samsung cég számos védjeggyel, többek között a 000506873 szám alatt bejegyzett Samsung védjeggyel is rendelkezik.

 

E védjegy jogosultja Samsung SDI Co., Ltd, amely egyedüli részvényese a Panaszos Samsung Electronics Magyar Zrt-nek, így a TT elfogadta, hogy a Panaszos, fellépése kapcsán a védjegyjogosult képviseletében jár el.

 

A TT ugyancsak közismertnek fogadja el a Samsung márka és védjegy jóhírnevét, és ezt külön igazolás és bizonyítás hiányában is döntése során figyelembe vette.

 

Mindezek alapján, osztva a Panaszos álláspontját, a TT úgy véli, hogy a „Samsung” védjegyhez kapcsolt, „style” kifejezés megkülönböztető képességgel nem rendelkezik, és figyelemmel arra is, hogy a domain név első, a magyar nyelvben hangsúlyos előtagja betű és szó szerint is megegyezik a védjeggyel, úgy véli, hogy a védjegy domain névben történő feltüntetése és használata sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő panaszosi jogokat, és gyaníthatóan a Vt 27.§-ba megjelölt védjegybitorlást valósítana meg.

 

A TT e vonatkozásban utal a Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-a, amely a védjegyjogosult jogait taglalja illetve a Vt. 27. § (1) bekezdésére mely szerint „Védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja.”

 

A TT alaposnak találta a Panaszos hivatkozását a kizárólagos névviselési jogának sérelmére is.

 

Megállapítható, hogy a „Samsung” szó a Panaszos cégnevének vezérszava. A névviselés joga a jogi személyt is megilleti, amely e körben joggal tart igényt arra, hogy más ne használjon cégnevével azonos vagy azzal összetéveszthető nevet. A Ptk 2:43. § f.) pontja jogellenesnek minősíti a névviseléshez való jog megsértését, amely a TT véleménye szerint a tárgyi domain név igénylése esetén is fennáll, mivel a cégnév sérelmét jelenti az is, ha valaki a cégnévvel (annak lényegi részével), azonos vagy azzal összetéveszthető domain nevet használ.

 

A Panaszos által is kifogásolt összetéveszthetőség kapcsán a TT maga is úgy ítéli meg, hogy a domain név panaszolti használata az internethasználók körében azt a téves feltevést keltheti, hogy a domain alatt a világszerte közismertnek tekinthető Samsung cég üzleti tevékenységével kapcsolatos áruk, szolgáltatások érhetők el, amely hozzáférést, információt a Samsung cég nyújtja, az vele összefüggésbe hozható. Mindezek alapján a TT megállapítja, hogy a szóban forgó domain név megtévesztően hasonló Panaszos által hivatkozott Samsung védjegyekhez, ezért az a fogyasztók számára összetéveszthető.

 

A Domain Regisztrációs Szabályzat a szabad névválasztás alapján áll, azonban maga is megjelöli a domain név választásának korlátait. A DRSZ 2.2.1. pontja kimondja, hogy:

 

 „A domain-igénylő a delegálni kért domain nevet a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a legfontosabb védjegy adatbázisokat.”

 

A TT álláspontja szerint a Panaszolt domain igénylő nem teljesíti a DRSZ 2.2.2. pont előírásait, mely szerint

 

„Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy

használatára nézve gyaníthatóan:

a) jogellenes, vagy

b) gyűlölet-, vagy félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.”

 

Az ügy körülményeire figyelemmel, alappal vélelmezhető, hogy a Panaszolt, aki maga is gazdasági tevékenységet végző jogi személy, azért igényelte a domain nevet, hogy a potenciális vásárlókat megtévesztve, tisztességtelenül használja ki a Samsung védjegy és kereskedelmi név megkülönböztető képességét és ezáltal jogosulatlan gazdasági előnyt szerezzen.

 

A kifejtettek alapján a domain igénylés illetve domain Panaszolt általi használata gyaníthatóan jogellenes illetve a DRSZ 2.2.2. pontja szerint megtévesztő lenne, ezért a domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2022. január 25.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.