Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 4/2022. (I. 25.) Állásfoglalása

A samsungstore.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1086/2021. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A samsungstore.hu domain a FirstGroup Holding Kft. számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A samsungstore.hu.hu domain nevet a FirstGroup Holding Kft. (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen – meghatalmazással igazolt jogtanácsosa útján – a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Panaszos) nyújtott be kifogást.

 

Előadása szerint a Panaszos, illetve a cégcsoporthoz tartozó társaságok a "samsung" megjelölésre vonatkozóan számos szó, illetve ábrás védjegyoltalommal rendelkeznek, amely alapján az Magyarországra is kiterjedő védjegyoltalom alatt áll. A Panaszolt által igényelt domain név tartalmazza a Panaszos lajstromozott védjegyeit, ezzel sérti a Panaszos védjegyoltalomból eredő jogait és a domain Panaszolt általi használata jogellenes, a Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12.§ és 27.§ szakaszainak rendelkezéseibe ütközik. Kifejtette, hogy az igényelt domain névben a „samsung” kifejezéshez kapcsolt „store” toldat nem különbözteti meg az igényelt domain nevet a Panaszos védjegyeitől.

 

Előadta továbbá, hogy a "samsung" mint belföldön jóhírnevet élvező védjegy és jól ismert márkanév használata a Panaszolt által igényelt domain névben nemcsak jogellenes, hanem megtévesztő is, mivel azt a látszatot kelti, hogy a domain név és a kialakítandó honlap a Panaszoshoz, illetve cégcsoportja tevékenységéhez, az általuk értékesített termékekhez kötődik. A domain névben szereplő “store" toldat a termékekre vonatkozó információkra utal, ami összekapcsolva a "samsung" védjeggyel azt sugallja, hogy egy hivatalos Samsung honlapról van szó, amelyen a Panaszos által gyártott és forgalmazott termékkörről lehet információkat gyűjteni. E látszat keltése miatt a domain név megtévesztő a fogyasztók számára. Álláspontja alátámasztására hivatkozott a Tanácsadó Testület 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásaira. Kifejtette azt is, hogy az igényelt domain név megtévesztésig hasonlít a Panaszos és a kapcsolt vállalkozásai által használt domain nevekhez ( pl. samsung-klub.hu, samsungsuto.hu, samsung.com).

 

Előadta továbbá, hogy a "samsung" megjelölést cégnévként is használja. Hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzatra (DRSZ), amely értelmében a domain igénylő a delegálni kért domain név tekintetében nem választhat olyan megjelölést, amely más személy vagy szervezet névkizárólagossághoz fűződő jogait sérti, továbbá a Tanácsadó Testület 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalására is, amelyek szerint a versenytársakat megillető kereskedelmi nevek domain névként történő igénylésétől az üzleti tisztesség követelménye szerint tartózkodni kell.

 

A Panaszos hivatkozott továbbá a DRSZ 2.2.1, 2.2.2. illetve 2.3.2. pontjaira, amelyekbe véleménye szerint az igénylés ütközik és kérte a delegálás megtagadását.

 

A Panaszolt a kifogásra adott válaszában előadta, hogy „Sam's Ung Store” márkanév alatt jellegzetesen Ungvár környéki, kárpátaljai elemekkel díszített divat termékek tervezésével és értékesítésével kíván foglalkozni, ehhez kapcsolódik a domain igénylése. A termékek értékesítésével a hazai és nemzetközi piacokon is meg kíván jelenni, ezért lett szüksége többek között az angol nyelven is jól csengő Sam's Ung Store névhez kapcsolódó domain névre. A samsungstore.hu igénylése mellett ugyanezen projektje keretében kérte a samsungstore és samsungstyle .eu alatti domain neveket is. Véleménye szerint amennyiben a Panaszos igényt tartott volna üzleti érdeke körében a domain névre, azt már korábban is regisztráltathatta volna magának. Állítása szerint üzleti terveinek semmi köze a Panaszos által folytatott tevékenységekhez.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött, eljárása keretében az igényelt domain esetleges jogellenességét és megtévesztő voltát vizsgálta.

 

A Panaszos hivatkozott az őt illető védjegyekre és e védjegyek jóhírnevére, de ezeket a védjegyeket nem jelölte meg és jóhírűségüket sem igazolta beadványában.

 

A TT ezért a nyilvános adatbázisokban végzett kutatás alapján állapította meg, hogy a Samsung cégcsoport tagjai számos, Magyarországra is kiterjedő oltalommal rendelkező védjeggyel, többek között a 000506881 szám alatt bejegyzett Samsung közösségi ábrás, illetve 001877901 lajstromszámú Samsung közösségi szóvédjeggyel is rendelkeznek. E védjegyek jogosultja a Samsung Electronics Co., Ltd, amely egyedüli részvényese a Panaszosnak, így a TT elfogadta, hogy a Panaszos, fellépése kapcsán a védjegyjogosult képviseletében jár el.

 

A TT ugyancsak közismertnek fogadja el a Samsung márka és védjegy jóhírnevét és ezt külön igazolás és bizonyítás hiányában is döntése során figyelembe vette.

 

A TT, osztva a Panaszos álláspontját, úgy véli, hogy a „Samsung” védjegyhez kapcsolt, „store” kifejezés megkülönböztető képességgel nem rendelkezik, és figyelemmel arra is, hogy a domain név első, a magyar nyelvben hangsúlyos előtagja teljes mértékben megegyezik az említett védjegyekkel, úgy véli, hogy a védjegy domain névben történő feltüntetése és használata sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő panaszosi jogokat és gyaníthatóan a Vt. 27.§ (1) bekezdésében megjelölt védjegybitorlást valósítana meg.

 

A TT alaposnak találta továbbá a Panaszos hivatkozását a kizárólagos névviselési jogának sérelmére is. Megállapítható, hogy a „Samsung” szó a Panaszos cégnevének vezérszava, amely teljes mértékben megegyezik az igényelt domain első, hangsúlyos részével. Itt is érvényes az a fent kifejtett érvelés, miszerint a „store” leíró jellegű kifejezés nem alkalmas ennek a megtévesztő hasonlóságnak a megszüntetésére. A névviselés joga a jogi személyt is megilleti, amely e körben joggal tart igényt arra, hogy más ne használjon cégnevével azonos vagy azzal összetéveszthető nevet. A Ptk 2:43. § f.) pontja jogellenesnek minősíti a névviseléshez való jog megsértését, amely a TT véleménye szerint a tárgyi domain név igénylése esetén is fennáll, mivel a cégnév sérelmét jelenti az is, ha valaki a cégnévvel (annak lényegi részével), azonos vagy azzal összetéveszthető domain nevet használ.

 

A Panaszos által kifogásolt összetéveszthetőség kapcsán a TT maga is úgy ítéli meg, hogy az igényelt domain Panaszosi védjegyekhez és cégnévhez való, fent kifejtett megtévesztő hasonlósága miatt az igényelt domain név Panaszolti használata az internethasználók körében azt a téves feltevést keltheti, hogy az igényelt domain alatt a világszerte közismertnek tekinthető Samsung cég és az ő árui, szolgáltatásai érhetők el, az vele összefüggésbe hozható, és így a fogyasztók számára gyaníthatóan megtévesztő.

 

A Domain Regisztrációs Szabályzat a szabad névválasztás alapján áll, azonban maga is megjelöli a domain név választásának korlátait. A DRSZ 2.2.1. pontja kimondja, hogy a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait ne sértse és elvárható tőle, hogy a név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a legfontosabb védjegy adatbázisokat. A TT álláspontja szerint a Panaszolt domain igénylő a DRSZ ezen rendelkezéseinek valószínűsíthetően nem tett eleget.

 

A fent kifejtettek alapján a domain igénylés, illetve a domain Panaszolt általi használata a DRSZ 2.2.2. pontja szerint gyaníthatóan jogellenes, illetve megtévesztő lenne, így a DRSZ 2.2.2. a) és c) pontjába is ütközik, ezért a domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2022. január 25.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.