Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 1/2022. (I. 13.) sz. Állásfoglalása

 

A mediaindex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1082/2021. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mediaindex.hu domain név az igénylő [magánszemély] részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A mediaindex.hu domain név delegálását [magánszemély] („Panaszolt”) kérte, amely ellen, az INDEX.HU Zrt. („Panaszos”) nyújtott be határidőben kifogást.

 

Panaszos előadta, hogy üzemeltetője a hazai internetes piacon meghatározó index.hu oldalnak és kiadója a weboldalon keresztül elérhető Index internetes sajtóterméknek. Előadta továbbá, hogy az „index” megjelölés hazai és nemzetközi védjeggyel is védett („index” színes ábrás védjegy, elismert bejelentés napja: 2010. 09. 28, hazai lajstromszám: 1063980, nemzetközi oltalom kezdete: 2011. december 20.).

 

Panaszos kifejtette, hogy a hivatkozott domain név a cégnevéhez és az általa használt domain nevekhez (index.hu, indexvideo.hu, index2.hu, indexketto.hu) megtévesztésig hasonlít, illetve a felhasználók részéről fennáll az összetéveszthetőség veszélye.

 

A Panaszos, hivatkozva Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontjára, kifejtette, hogy a választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fűződő jogát) nem sértheti. Kifejtette továbbá, hogy nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. Mindezek alapján kérte, hogy a Tanácsadó Testület vizsgálja meg a kérdéses domain név regisztrációját, és utasítsa el annak Panaszolt részére történő delegálását. Kérelméhez csatolta a kérdéses domain adatlapját.

 

Panaszolt válaszában előadta, hogy a regisztrációt továbbra is szeretné fenntartani. Véleménye szerint az „index” szó nem védett, a köznyelvben széleskörűen elterjedt kifejezés, emiatt a Panaszos nem követelhet kizárólagos jogot magának e szó használatára. Előadta, hogy mindez igaz az igényelt domain név első tagjára, azaz a „media” szóra is, amely a CD, LP és elektronikusan rögzített hang, kép és videó anyagok gyűjtőneveként használatos. Előadta továbbá, hogy az igényelt domain nevet alkotó szóösszetétel első tagja (media) a hangsúlyos elem a szóösszetételben, emiatt nem téveszthető össze a Panaszos által használt egyik domainnel sem. Kifejtette, hogy az igényelt domain jelentésére nézve inkább tartalmazhat egy média katalogizáló webes felületet, így más tartalomra utal, mint a Panaszos által használt domainek. Panaszolt kifejtette továbbá, hogy a domaint magán használatra igényelte és azon a Panaszos tevékenységétől eltérő, nem üzleti tevékenységet kíván folytatni, így Panaszosnak nem sértheti semmilyen üzleti, gazdasági érdekét, neki konkurenciát nem jelenthet. Kifejtette továbbá, hogy Panaszos védjegye nem releváns a panasz elbírálásánál, tekintettel arra, hogy az színes, ábrás védjegy. Hivatkozott végül arra, hogy jelenleg is számos „index” szót tartalmazó domain működik, amelyek nem Panaszos érdekkörébe tartoznak. Ő maga is tulajdonosa a cardindex.hu domainnek, amelynek delegálását a kérdéses domainnel együtt kérte és kapta meg, mert arra vonatkozólag a Panaszos nem nyújtott be kifogást. Mindezek véleménye szerint szintén alaptalanná teszik a panaszt. Kérte továbbá a Tanácsadó Testület korábbi vonatkozó gyakorlatának megfelelően a delegálás engedélyezését.

A Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött. A TT az eljárás keretében a DRSZ 2.2.2 pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, vagy gyűlölet-, vagy félelmet keltő, vagy megtévesztő.

 

A TT a panaszolti érvekkel egyetértve és saját, folyamatosan követett gyakorlatára is hivatkozva (lásd. pl. bixindex.hu, trustindex.hu, westindex.hu döntés) az alábbiakra figyelemmel a panaszt megalapozatlannak tartja.

 

A TT, ahogy azt már a fent hivatkozott állásfoglalásaiban kifejtette, a jelen eljárásban is figyelembe vette azt, hogy az „index” több jelentésű, leíró jellegű, közismert nemzetközi és a magyar nyelvben is széles körben használt kifejezés. A szó fő jelentése „mutató”, ebben a jelentésében számos elterjedt szóösszetételben megtalálható (pl. BUX index, BMI azaz testtömeg index, glikémiás index, stb.). Mások eltiltása attól, hogy ezt a leíró közszót domain név elemeként használja, nem lehetséges.

 

A TT az eljárás során megállapította, hogy Panaszos valóban jogosultja az általa hivatkozott lajstomszámon az „index” szót tartalmazó közösségi és nemzetközi színes, ábrás védjegyeknek, amelyeknek az oltalma a 35., 38., és 41. áruosztályok egyes szolgáltatásaira terjed ki. Ahogy azt a TT a már fent hivatkozott állásfoglalásaiban kifejtette, a Panaszos védjegyében az „index” kifejezés leíró jellegű szóelem, melynek önmagában vett megkülönböztető képessége gyenge, az ábrás elemek által hozzáadott vizuális többlet biztosít megkülönböztető képességet a megjelölésnek. A TT megjegyzi, hogy számos más bejegyzett védjegy is létezik, amely az „index” kifejezést valamilyen formában tartalmazza. A TT megállapítja továbbá, hogy a Panaszos védjegyében szereplő „index” kifejezés a kérelmezett domain nevet alkotó szóösszetétel második szóelemével egyezik meg, a kérelmezett domain név első, magyar nyelv szabályai szerint hangsúlyos eleme a Panaszos hivatkozott védjegyeitől teljes mértékben különböző, egyébként szintén csekély megkülönböztető képességgel rendelkező „media” kifejezés. Ez a különbség a TT szerint képes fonetikai elhatárolhatóságot megalapozni a hivatkozott védjegyek és a kérelmezett domain között. A TT kiemeli azt is, hogy a Panaszolt nyilatkozata szerint nem gazdasági tevékenysége körében kívánja használni a domaint, amely esetben a védjegybitorlás nem is értelmezhető. A TT mindezek alapján megállapítja, hogy az eljárásban rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel védjegybitorlásra utaló gyanú az igényléssel kapcsolatban.

 

A TT véleménye szerint továbbá az „index” szóelem leíró volta és annak a kérdéses domain névben a hangsúlytalan, szó végi elhelyezkedése az átlagos felhasználó számára az összetéveszthetőség esélyét minimálisra csökkenti mind a Panaszos hivatkozott domain nevei, mind pedig a fent hivatkozott „index” védjegy, továbbá a Panaszos INDEX.HU cégneve tekintetében, így valószínűtlen az, hogy azt az internetes felhasználók összetévesztenék a Panaszoshoz tartozó vagy általa használt nevek, kifejezések valamelyikével.

 

A fentiekre tekintettel a TT a jogellenesség vagy megtévesztés gyanújára vonatkozó panaszt nem találta megalapozottnak, a TT álláspontja szerint az igénylés nem ütközik a DRSZ rendelkezéseibe és a mediaindex.hu domain név az igénylő [magánszemély] részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (https://info.domain.hu/tt/eseti_allasfoglalasok) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2022. január 13.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.