Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 14/2021. (XII. 15.) sz. Állásfoglalása

A desaunicum.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1080/2021. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A desaunicum.hu domain az igénylő DESA UNICUM SA számára delegálható.

Indokolás:

 

A fenti domain nevet a DESA UNICUM SA (Panaszolt) igényelte.  A Panaszolt egy lengyel aukciós ház. 20 éve foglalkozik tevékenységgel.

 

Az igénylés ellen a Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi NyRt. (1095 Budapest, Soroksári út 26.) (Panaszos) nyújtott be kifogást. Kérelmét a „desaunicum.hu” kifejezés miatt a Domainregisztrációs Szabályzat pontjaiban foglaltakra alapította.

 

A Panaszos részletes jogi érvelést fejtett ki: előadta, hogy az „UNICUM” nevet, mind termékein, mind cégnevével kapcsolatban széleskörben és folyamatosan használja, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZNTH) előtt: 1927. május 02. bejelentési elsőbbséggel 119 393 lajtromszámon bejegyezte az „ UNICUM ” szóvédjegyet, valamint a 130871, 143476, 194104 lastromszám alatt a Nizzai osztályozás összes árujára és szolgáltatására kiterjedően használati jogát.

Állításait bizonyítékokkal támasztotta alá.

 

Jogi érvként előadta, hogy a védjegyek és árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.). 12. §-a (2) bekezdésének c) pontja – „eltérve a specialitási elvtől - a belföldön jóhírnevet élvező védjegyek számára fokozott védelmet biztosít. A védjegyjogosult e szabály értelmében bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ a
védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést (ez lehet pl. domainnév is) a védjegy
árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a
megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető
képességét vagy jóhírnevét.”
A jóhírnevű védjegyek oltalma tehát nem kötődik az áruk és a szolgáltatások bizonyos fajtáihoz, nem korlátozódik meghatározott árukra vagy szolgáltatásokra. A jóhírnevű védjeggyel ütköző megjelölés gazdasági tevékenység körében való használata - függetlenül attól, hogy milyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban valósul meg - védjegybitorlásnak számít, feltéve, hogy e használat sérti vagy tisztességtelenül kihasználja a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

 

Panaszos álláspontja szerint a szabályokból egyértelműen következik, hogy a más védjegyével azonos vagy összetéveszthető domain névnek a védjegyjogosult engedélye nélkül történő üzleti célú használata a Vt. alapján „tilos”, azaz védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg. Különösen így van, ha a megjelölést pl. kereskedelemhez kapcsolódó üzleti levelezésben vagy az interneten megvalósuló reklámozásban használják a védjegyjogosult engedélye nélkül.

 

Panaszos álláspontja szerint a www.desaunicum hu domain név alá delegálása, a desaunicum.hu igénylése a bejelentő részéről kifejezetten rosszhiszemű kérelem, mivel a DESAUNICUM közösségi védjegy esetében felszólalási eljárás van folyamatban. A felszólaló a Z&U Spirituosen Marketing GmbH, mely a Zwack Unicum Nyrt. részére kizárólagos licencia útján engedélyezi az Unicum védjegyek használatát. A DesaUnicum.hu kérelmezője és a védjegybejelentés kérelmezője ugyanaz a lengyelországi cég. Álláspontja szerint tehát a Kérelmező teljes mértékben tudatában volt, hogy Magyarországon az Unicum milyen védjegyekkel, jogi háttérrel és ismertséggel rendelkezik.

 

A felszólalási eljárás 2019 óta folyamatban van és jelenleg is tart, illetve jelenleg is folyik a felek közötti tárgyalás. A tárgylásokra szánt „Cooling Off” időszak 2022 februárjáig van nyitva az EUIPO által. Panaszos csatolta bizonyítékként az EUIPO iratait.

 

A panaszos hangsúlyozta, hogy a www.desaunicum.hu domain esetében egyértelműen a kérelmező az EUIPO előtt folyó védjegy felszólalási eljárás vége előtt, annak bizonytalan kimenetele miatt akarta a desaunicum.hu domain bejegyzésével a magyarországi jelenlétét és a név használatát bizonyítani. Mivel a cég jelenleg már több domain névvel rendelkezik „.pl.”, illetve .com TLD alá regisztrálva, ezért semmi más nem indokolja, egy „.hu” alá is történő delegálási szándékát. A kérelmező nem tájékoztatta a desaunicum .hu alá történő kérelmezéséről, és nem is kérte a Panaszos hozzájárulását a desaunicum.hu regisztrálásához. Adalékként panaszos hozzátette még, hogy a Zwack Unicum mellett az Unicum termékcsalád tagja jelenleg pl. az Unicum Next, Unicum Barista, Unicum Riserva is melyek Magyarországon gyártott és forgalmazott közkedvelt és különleges magyar keserű likőrök. Így a fogyasztó az Unicum megjelölés melletti „desa” szó esetén méltán gondolhatják, hogy a Zwack Unicum Nyrt. egy újabb terméke a „desa” kerül forgalomba. A TT itt megjegyzi, hogy jövőbeli, bizonyítatlan eshetőséget nem tud érvként elfogadni.

 

A Panaszos a domain név saját számára történő delegálását nem kérte.

 

A Panaszolt nem vitatta a Panaszos állításit, azonban előadta, hogy a DESA Unicum Sa varsói akciós ház, hosszú múltra tekint vissza, a nevet 20 éve használja. Nem rendelkezik európai védjeggyel, de ez folyamatban van. Jogi érvként az eltérő tevékenységi kört jelölte meg.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az igényelt domain esetleges jogellenességét és megtévesztő voltát vizsgálta. A megbotránkoztató jelleg jelen esetben fel sem merült.

 

A TT vizsgálata során megtekintette a nyilvánosan fellelhető weblapokat és információkat és figyelembe vette az eltérő profilt és földrajzi területet, bár erre Panaszolt nem hivatkozott.

 

Megállapította, hogy a két társaság tevékenységének, sem földrajzi területének valóban nincs kapcsolódása egymáshoz, és pusztán az igényléssel Panaszolt nem követ el gyanítható jogsértést.

A védjegybitorlás kapcsán a TT álláspontja az, hogy az nem gyanítható. A TT elfogadja az Unicum védjegy jó hírnevűségét, azonban a jó hírnevű védjegyek többletvédelme nem parttalan, hanem a Vt. 4. § (1) bekezdés c/ pontjában szabályozott. A TT véleménye az, hogy Panaszolt és Panaszos nem versenytársak, Panaszolt pedig nem a jó hírnevű Unicum védjegy „farvizén” akar tisztességtelen előnyökhöz jutni.

 

A Kifejtettek alapján a domain igénylés illetve a domain Panaszolt általi használata gyaníthatóan nem jogellenes illetve a DRSZ 2.2.2. pontja szerint nem megtévesztő, ezért a domain név a Panaszolt részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (https://info.domain.hu/tt/eseti_allasfoglalasok) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2021. december 15.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.