Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 13/2021. (XII. 4.) sz. Állásfoglalása

A myostyle.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1081/2021. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A myostyle.hu domain az igénylő magánszemély számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A myostyle.hu.hu domain nevet egy magánszemély (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen – jogi képviselője útján - MAYO CHIX Magyarország Kereskedelmi Kft (Panaszos) nyújtott be kifogást.

 

Előadása szerint a MAYO CHIX Magyarország Kft jogosultja a 219 365 lajstromszámú MYO szóvédjegynek, melynek oltalma – összhangban a Panaszos tevékenységével - a Nizzai Osztályozás szerinti 18. osztályba tartozó bőr és táska termékekre és a 35 és 42. osztályba tartozó kereskedelmi, reklámozási és divattervezési szolgáltatásokra terjed ki. A Panaszos a hivatkozott védjegy lajstromkivonatát mellékelte.

 

Álláspontja szerint a Panaszolt által benyújtott igénylés jogellenes, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogokat, melyet a Védjegytörvény biztosít a MYO szóvédjeggyel kapcsolatban a MAYO CHIX Magyarország Kft. számára.

 

E körben a Panaszos hivatkozott a Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ra, mely a védjegyjogosult jogait taglalja illetve a Vt. 27. § (1) bekezdésére mely szerint „Védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja.”

 

A Panaszos szerint jogellenes továbbá az igénylés, mert a Ptk 1.3.§-ba foglalt, a jóhiszemű joggyakorlásra vonatkozó alapelvi rendelkezésével is ellentétes. A Panaszolt ugyanis az először visszavont igénylést követően, másodszor úgy adta be a tárgyi domain névre az igénylését, hogy már tisztában volt azzal, hogy a myostyle.hu domain igénylése, sérti a Panaszos MYO védjegye kizárólagos használatára vonatkozó jogait. És ezzel megsértette a hatályos Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.3.2. pontjába foglalt domain név megválasztására vonatkozói szabályokat.

 

Ezen túlmenően megtévesztő az igénylés, hiszen a fogyasztó a „myostyle” szóösszetétel hallatán a Panaszos Kft, MYO védjegyére, és az azzal megjelölt divatcikkekre asszociál, mivel a MYO szót a Panaszos kezdte használni a ruházati márkája és kiegészítő divatcikkek (bőráruk, táskák) megnevezésére, így az a magyar fogyasztók számára a Panaszos tevékenységével kapcsolatban vált ismertté.

 

A megtévesztés körében a Panaszos kifejtette, hogy az igényelt domain név a ’myo’ és a ’style’ szóelemekből tevődik össze, amelyből a ’myo’ elem a magyar nyelvben értelemmel nem bír, és fantáziaszóként egyértelműen a Panaszos Kft.-hez kapcsolódik a csatolt védjegyokirattal igazolt jogi oltalom alapján, a ’style’ szóelem  pedig a divatiparhoz kapcsolható stílusra utal, amely fogalom szorosan összekapcsolódik a divattervezési tevékenységgel, amely ugyancsak több mint húsz éve a Panaszos fő tevékenysége, és a 219 365 lajstromszámú MYO szóvédjegye árujegyzékében kiemelten is szerepel.

 

Erre tekintettel a Panaszolt igénylése ellentétes a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, mely szerint „Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan a.) jogellenes, vagy b.) gyűlölet vagy félelmet keltő, vagy c.) megtévesztő. ”

 

A Panaszos továbbá fotókat csatolt, amelyen a MYO jelzéssel ellátott táskák, a Panaszos termékei láthatók.

 

A Panaszos előadta, hogy üzlethelyiségei Budapesten és az ország számos pontján megtalálhatók, így pl. a legnagyobb forgalmat bonyolító WestEnd, Allee és Duna Plaza bevásárlóközpontokban is, és márkáját országszerte állandó óriásplakátokon is népszerűsíti. A Kft. több mint 20 éves magyarországi piaci jelenlét folytán kellő ismertségre tett szert. A magyar fogyasztók körében a MYO táskák is ismertnek és jóhírűnek minősülnek a ruházati termékek és kiegészítő divattermékek vonatkozásában.

 

Állítása szerint a Panaszolt a myostyle.hu domain név alatt jelenleg különböző gyártóktól származó divatcikkeket reklámoz és értékesít, amely tevékenység azonos a MYO védjegy árujegyzékében szereplő árukkal és szorosan kapcsolódik a kereskedelmi, reklámozási és divattervezési szolgáltatásokhoz.

 

A Panaszolt azzal, hogy on-line kereskedelmi tevékenységét a hivatkozott védjeggyel azonos MYO szóelemre építette fel, a Panaszos 20 éves ismertségéből, folyamatos piaci jelenlétéből és aktív reklámozási tevékenységéből kíván hasznot húzni. Ezzel a tevékenységével megtéveszti a magyar fogyasztókat, akik a MYO megjelölést a Panaszoshoz kötik és a myostyle.hu oldalon is a Panaszos által tervezett és forgalmazott divattermékeket keresnék.

 

A Panaszos továbbá hivatkozott a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-ára is, mely szerint „Tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredetmegjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni. ”

 

A domain név regisztrációját megtámadó panaszosi beadvánnyal szemben egy „Myostyle” aláírású irat érkezett, amelyből nem volt megállapítható, hogy azt a Panaszolt igénylő írta-e? Mivel a Panaszolt – nevéből sejthetően – nem magyar természetes személy, továbbá elfogadva az ISZT Nonprofit Kft. Titkárság üggyel kapcsolatos jelzését, a beadványt a TT, a Panaszolt beadványaként bírálta el, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az azonosíthatatlan, a képviseleti jog igazolása nélküli beadványok más konkrét ügyekben figyelmen kivűl maradhatnak.

 

A Panaszolt ezen beadványában kifejtette, hogy Myostyle domain név az általa használni kívánt „Make your own style, be yourself!" szlogen rövidített formája. A bannerük, a logójuk egyaránt tartalmazza a szlogent is. A Myo szót - amivel megtéveszthetnék a vásárlókat - külön nem használják sem a logójukban, sem a közösségi felületeken, csak a MYOStyle szót, tehát a teljes domain nevet.

 

Annak bizonyítására, hogy a domain név kiválasztásánál gondosan járt el a Panaszolt csatolta a domain név választással kapcsolatos elektronikus levelezését.

 

Állítása szerint a választott domain névnek utána néztek a Google keresőben, illetve a Facebookon és az Instagramon, hogy Magyarországon hasonló márkanév van e, de a keresés egy alkalommal sem dobta fel sehol a MAYO CHIX márkát, céget, vagy bármit a Panaszostól.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az igényelt domain esetleges jogellenességét és megtévesztő voltát vizsgálta.

 

Munkája során megtekintette az interneten fellelhető myostyle.hu weboldalt amelynek közzétett ÁFSZ-e szerint az oldal működtetője egy olyan Kft, amelynek tulajdonosa és ügyvezetője a jelen ügy tárgyát képező domain név igénylője.

 

Megállapította továbbá a TT, hogy a weboldalon cipők, pénztárcák és táskák értékesítésére alkalmas anyag található.

 

A TT megvizsgálta a Panaszos védjegyét és megállapította, hogy a myostyle.hu weboldalon szereplő áruk többségükben e védjegy árujegyzékébe tartozó, oltalom alá eső termékek. A nyilvánosan elérhető adatbázisokban szereplő információk alapján a TT továbbá megállapította, hogy a Panaszos más, az eljárásban nem hivatkozott MYO védjegye kiterjed a 25-ös áruosztályra is (ruházati cikkek, cipők, kalapáruk), amellyel a myostyle.hu weblapon szereplő áruk, teljes egészében a védjegy árujegyzékébe tartoznak.

 

Mivel a Panaszos a ’MYO’ védjegy használatára a Panaszolt részére engedélyt nem adott, a domain regisztrálása esetén, a védjegy árujegyzékében szereplő áruk értékesítésével a Panaszolt gyaníthatóan védjegybitorlást követne el.

 

A TT osztva a Panaszos érvelését, úgy látja, hogy a „MYO” védjegyhez a domain névben hozzákapcsolt „style” kifejezés leíró jellegű, megkülönböztető képessége csekély, különösen, hogy a Felek a divatiparban működnek, ahol ennek a kifejezésnek a használata általános és megszokott.

 

Az irányadó bírói gyakorlat szerint az összetéveszthetőség az átlagos fogyasztó által megítélhető, az adott felek által használt megnevezések egybevetésével kialakuló összbenyomás alapján, annak értékelésével állapítható meg.

 

Jelen esetben a vitatott domain név hangsúlyos előtagja a Panaszos védjegyének három betűje (MYO), amelyet egy leíró jellegű kifejezés (style) egészít ki. A TT jelen esetben, az összbenyomáson túl a védjegy szempontból hangsúlyos, domináns elemet értékelte és ez alapján, véleménye szerint a gyanítható védjegybitorlás nem zárható ki, különösen arra tekintettel, hogy a Panaszolt által használatba vett honlapon a védjegy árujegyzékébe tartozó áruk forgalmazása folyik illetve ennek lehetősége fennáll.

 

Mindezek alapján a TT megállapítja, hogy a szóban forgó domain név megtévesztően hasonló Panaszos által bejegyeztetett védjegyhez, ezért azok – tekintettel a szakterület azonosságára is - a fogyasztók számára összetéveszthetők.

 

A fentiek miatt a jó hírnevűség és a jellegbitorlás kérdését a TT már nem vizsgálta, bár a felek nem vitathatóan versenytársak.

 

Megjegyzi még a TT, hogy a domain név megválasztásakor a kellő gondosság eléréséhez nem elegendő az interneten, a közösségi médiában történő tájékozódás, az összeütközések elkerülése érdekében „a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a legfontosabb védjegy adatbázisokat”. (DRSZ 2.2.1.).

 

Mivel e kötelezettségét a Panaszolt, a domain igénylés során elmulasztotta, rosszhiszeműsége vélelmezhető, amely alapján feltételezhető, hogy a Panaszolt azért igényelte a domain nevet, hogy a potenciális vásárlókat megtévesztve eltérítse azokat a védjegyjogosult honlapjáról, és ily módon sértse a védjegyhez fűződő jogokat és tisztességtelenül használja ki a védjegy megkülönböztető képességét és ezáltal jogosulatlan gazdasági előnyt szerezzen.

 

A Panaszos által is felhívott, a TT korábbi, 7/2000. (V.31.), Elvi Állásfoglalása szerint, a Vt. 12. és 27. §-a alapján önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást. Az elvi állásfoglalás szerint, ha a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, (…) az igénylőnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.

 

A Kifejtettek alapján a domain igénylés illetve domain Panaszolt általi használata gyaníthatóan jogellenes illetve a DRSZ 2.2.2. pontja szerint megtévesztő lenne, ezért a domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (https://info.domain.hu/tt/eseti_allasfoglalasok) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2021. december 4.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.