Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 11/2021. (VIII. 30.) sz. Állásfoglalása

 

A westindex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1078/2021. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A westindex.hu domain név az igénylő Zenet Hungária Kft. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A westindex.hu domain név delegálását a Zenet Hungária Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen, az INDEX.HU Zrt. („Panaszos”) nyújtott be határidőben kifogást.

 

Panaszos előadta, hogy üzemeltetője a hazai internetes piacon meghatározó 'index.hu' oldalnak és kiadója a weboldalon keresztül elérhető Index internetes sajtóterméknek. Előadta továbbá, hogy az „index” megjelölés hazai és nemzetközi védjeggyel is védett („index” színes ábrás védjegy, elismert bejelentés napja: 2010. 09. 28, hazai lajstromszám: 1063980, nemzetközi oltalom kezdete: 2011. december 20.).

 

Panaszos kifejtette, hogy a hivatkozott domain név a cégnevéhez és az általa használt domain nevekhez (index.hu, indexvideo.hu, index2.hu, indexketto.hu) megtévesztésig hasonlít, illetve a felhasználók részéről fennáll az összetéveszthetőség veszélye.

 

A Panaszos, hivatkozva Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontjára, kifejtette, hogy a választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fűződő jogát) nem sértheti. Kifejtette továbbá, hogy nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. Mindezek alapján kérte, hogy a Tanácsadó Testület vizsgálja meg a kérdéses domain név regisztrációját, és utasítsa el annak Panaszolt részére történő delegálását. Kérelméhez csatolta a kérdéses domain adatlapját és a kérelmet aláíró képviseletére jogosult személy aláírás mintáját.

 

Panaszolt válaszában előadta, hogy a regisztrációt továbbra is szeretné fenntartani. Véleménye szerint a Panaszos által hivatkozott védjegy által biztosított védelem egy grafikai elemre vonatkozik, maga az ’index’ szó védjeggyel nem védett, az egy több jelentéssel bíró, a hétköznapokban használatos kifejezés. Az index szó használatára példaként a járművek irányjelző kapcsolóját hozta, kifejtette továbbá, hogy az index szó egy szám vagy érték megjelölésére is használatos (pl. árindex, értékindex, BUX-index), továbbá függvényt (Office táblázat szerkesztés) vagy mezőindexet (adatok keresése) is jelölhet; de használatos BMI, azaz testtömeg-index, vagy a DFI, azaz Digitális Fizetési Index szóösszetételekben is, a Google Index pedig a kereső találatokban szereplő oldalakat jelenti. Hivatkozott egyéb, már regisztrált domainekre is (fitness-index.hu, indexautosiskola.hu, szelessavindex.hu, geoindex.hu, vitaminindex.hu, bixindex.hu), amelyekben szerepel az „index” szó. Előadta, hogy az igényelt domain név nem téveszthető össze a Panaszos által használt index.hu domainnel, az nem jogellenes, nem megtévesztő és nem sérti Panaszos szellemi tulajdonhoz fűződő jogát sem. Előadta továbbá, hogy a kérdéses domain használata során nem szándékozik Panaszos üzleti érdekeit megsérteni, a domain regisztráció célja saját, nem nyilvános használat. Kérte továbbá a delegálás engedélyezését.

A Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött. A TT az eljárás keretében a DRSZ 2.2.2 pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, vagy gyűlölet-, vagy félelmet keltő, vagy megtévesztő.

A TT a panaszolti érvekkel egyetértve és saját, folyamatosan követett gyakorlatára is hivatkozva (lásd. pl. bixindex.hu, trustindex.hu döntés) az alábbiakra figyelemmel a panaszt megalapozatlannak tartja.

 

A TT, ahogy azt már a fent hivatkozott állásfoglalásaiban is kifejtette, a jelen eljárásban hozott döntésénél figyelembe vette azt, hogy az „index” több jelentésű, leíró jellegű, közismert nemzetközi és a magyar nyelvben is széles körben használt kifejezés. A szó jelentése mutató, jelenthet felsőfokú intézményi leckekönyvet, illetve jármű irányjelzőt is. A szűken vett „mutató” jelentésében számos szóösszetételben is megtalálható a kifejezés (pl. BUX index, UV-B index, BIX index, glikémiás index, stb.). Mások eltiltása attól, hogy ezt a leíró közszót domain név elemeként használja, nem lehetséges.

 

A TT az eljárás során megállapította, hogy Panaszos valóban jogosultja az általa hivatkozott közösségi védjegynek, amely egy színes, ábrás megjelölés, oltalma a reklámozás, kereskedelmi ügyletek, távközlés, nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás és sport- és kulturális tevékenységek áruosztályokba tartozó árukra és szolgáltatásokra terjed ki. Ahogy azt a TT a már fent hivatkozott állásfoglalásaiban is kifejtette, a Panaszos védjegyében az „index” kifejezés leíró jellegű szóelem, melynek önmagában vett megkülönböztető képessége gyenge, az ábrás elemek által hozzáadott vizuális többlet biztosít megkülönböztető képességet a megjelölésnek. A TT megjegyzi, hogy számos más bejegyzett védjegy is létezik, amely az „index” kifejezést valamilyen formában tartalmazza. A TT megállapítja továbbá, hogy a Panaszos védjegyében szereplő „index” kifejezés a kérelmezett domain névnek csak egy részével egyezik meg, a kérelmezett westindex.hu domain első, hangsúlyosabb részében ezen kívül tartalmazza még a „west” előtagot is. Ez a különbség a TT szerint – figyelembe véve a magyar nyelv szabályait is, amely szerint az összetett kifejezések hangsúlyos része azok első tagja – képes fonetikai elhatárolhatóságot megalapozni a hivatkozott védjegy és a kérelmezett domain között. A TT kiemeli azt is, hogy a Panaszolt nyilatkozata szerint nem gazdasági tevékenysége körében kívánja használni a domaint, amely esetben a védjegybitorlás nem is lenne értelmezhető. A TT mindezek alapján megállapítja, hogy az eljárás alapján rendelkezésre álló adatok alapján nem gyanítható az igényléssel kapcsolatban védjegybitorlás.

 

A TT véleménye szerint továbbá az „index” szóelem leíró volta és annak a kérdéses domain névben a hangsúlytalan, szó végi elhelyezkedése az átlagos felhasználó számára az összetéveszthetőség esélyét is csökkenti mind a Panaszosi index.hu domain név, mind pedig a fent hivatkozott „index” védjegy, a Panaszos INDEX.HU cégneve, és a Panaszos hivatkozott többi domain neve tekintetében. Az itt kifejtettek a TT véleménye szerint valószínűtlenné teszik a domain név összetévesztését az internetes felhasználók számára.

 

Fentiekre tekintettel és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT a jogellenesség vagy megtévesztés gyanújára vonatkozó panaszt nem találta megalapozottnak, a TT álláspontja szerint az igénylés nem ütközik a DRSZ rendelkezéseibe és a westindex.hu domain név az igénylő Zenet Hungária Kft. részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (https://info.domain.hu/tt/eseti_allasfoglalasok) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2021. augusztus 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.