Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 10/2021. (VII. 21.) sz. Állásfoglalása

 

A mediahu.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (1077/2021. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta  a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mediahu.hu domain név az igénylő [magánszemély] számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A mediahu.hu domain név delegálását a [magánszemély] („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Vipcast Media Bt. („Panaszos”) nyújtott be határidőben kifogást és eseti állásfoglalás iránti kérelmet.

 

Panaszos kérelmének releváns részében kifejtette és igazolta, hogy „MEDIA1” elnevezésű ábrás védjeggyel rendelkezik a 38, 41. osztályokban, továbbá media1.hu néven 2,5 éve népszerű híroldalt üzemeltet, amelyet 22milliós látogatottság jelez. Media1 néven ismert a reklámpiacon, továbbá heti rá dióműsorral is rendelkezik. A közösségi médiában is aktívak. Panaszolt több írása hasonló témájú, mint Panaszosé, és Panaszolt Panaszos hírnevét kihasználva, akar gazdasági előnyöket, illetve a Media1 látogatóinak egy részét megszerezni. Álláspontja szerint Panaszolt igénylése jogellenes és megtévesztő.

 

Panaszolt előadta, hogy a media szó általános kifejezés, a mediahu szó nem védett. Véleménye szerint az ő jobboldali lapját akarja a baloldali médiatulajdonos megszerezni.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatok alapján döntött.

 

A ’média’ szó elterjedt jelentése információ közvetítésére szolgáló eszköz, gyakran használják a tömegtájékoztató eszközök szinonimájaként. A TT megvizsgálta Panaszos védjegyét, amely egy egyszerű ábra MEDIA1 felirattal, a 38, 41. szolgáltatási osztályokban. E védjegynek azonban a megkülönböztető képessége, és így oltalmi köre rendkívül csekély. A Védjegytörvény (Vt.) 15. §-a szerint ugyanis megkülönböztetésre alkalmatlan egy szolgáltatás fajtájára, jellemzőjére vonatkozó jelzés, ilyen szavak használatától a védjegyjogosult általában nem tilthat el más gazdasági szereplőt. E Vt. 15. § vonatkozik jelen helyzetre is, így Panaszos védjegyére hivatkozva a TT nem tudott megállapítani gyanítható jogellenességet.

 

A megtévesztő jelleg kapcsán a TT az alábbiakat állapította meg. A domain alatt már működik egy egyszerű hírportál. Bár Panaszolt magánszemély, weblapja alapján nem kétséges, hogy versenytársa Panaszosnak. Panaszolt fejlécében a „media” szó fekete kövér kisbetűkkel szerepel, amelyet egy nemzeti színű szív követ, majd a „hu” tag, mintha a szív jelezné a pontot. A fejléc egy aláhúzással van leválasztva. Panaszos weblapján a „MEDIA” szó sajátos betűtípussal, nagybetűs fekete karakterekkel van írva, amelyet egy kék 1-es követ, aláhúzás nincs a fejléc alatt. Panaszolt weblapján a hírek apró fekete betűsök a kezdő sorokkal, Panaszos weblapján a híreknek csak a címe szerepel kövér, kék betűkkel.

 

Általában elmondható, hogy az egyszerűbb hírportálok tartalmukban, megjelenésükben némileg hasonlóak, de ennél nagyobb hasonlóságot, a tisztességtelen verseny tilalmába ütköző jellegbitorlást, illetve összetéveszthetőséget nem állapított meg a TT.

 

A legelterjedtebb hírszolgáltatók talán még mindig a televíziók, amelyek kapcsán a fogyasztók meg szokták mind magyar, mind külföldi viszonylatban, hogy gyakran csak egyetlen szám vagy karakter jelenti a megkülönböztető képességet (vö. TV2, TV3, TV5, ATV, MTV, Rádió1 stb.). Ennélfogva a TT nem találta megtévesztőnek a mediahu.hu domaint a media1.hu tekintetében.

 

A TT csupán megjegyzi, hogy kezdő vállalkozásoknál gyakori a részben leíró jellegű, csekély megkülönböztető képességgel rendelkező elnevezés használata, amely rögtön eligazítja a fogyasztót egy adott termék vagy szolgáltatás kapcsán. Ez kezdeti előnyökkel szolgál. Utóbb viszont ez hátránnyá fordul, például siker esetén. E közel leíró elnevezések azzal a hátránnyal járnak, hogy egy későbbi, akár jó- vagy rosszhiszemű versenytárs is hasonlóan gondolkodhat, és a részben leíró jellegű nevek nem határolódnak el a korábbi vállalkozó által kívánt mértékben.

 

A fentiek alapján a TT úgy döntött, hogy a mediahu.hu domain név az igénylő számára delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (https://info.domain.hu/tt/eseti_allasfoglalasok) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2021. július 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 


…………………………………………… dr. Verebics János

Elnök Sk.


………………………………………………… Dombi Gábor

Titkár Sk.