Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 4/2021. (III. 19.) sz. Állásfoglalása

 

Az indexio.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1071/2021. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az indexio.hu domain név az igénylő Index Investment s.r.o. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az indexio.hu domain név delegálását az Index Investment s.r.o. [SK] („Panaszolt”) kérte, amely ellen az Index Informatikai Zrt. („Panaszos”)  nyújtott be határidőben kifogást. Panaszos annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történő delegálása megtévesztő és jogellenes helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2. a), c) pontját sértené. Panaszos indoklást csak a jogellenesség kapcsán terjesztett elő, hivatkozva védjegyeire. Előadta továbbá, hogy ők adják ki, illetve üzemeltetik az index.hu weboldalt, amely Magyarországon piacmeghatározó sajtótermék, továbbá Panaszolt a domain név regisztrálása esetén, annak használatba vételekor gyaníthatóan védjegybitorlást követne el.

 

Panaszolt képviselője útján angol nyelvű beadványában cáfolta Panaszos állításait. Előadta, hogy piackutatással, adatgyűjtéssel és -elemzéssel foglalkoznak, kereskedelmet segítő és pénzügyi cégeket segítő szolgáltatásként. Előadta, hogy két szlovák védjeggyel is rendelkeznek. Úgy vélte, hogy a magyar védjegy és az ő Indexio megjelölésük nem ütközik, mert az index szó önmagában leíró jellegű, és hivatkozott az ábrák különbségére is. Úgy vélte, hogy a két ábrás védjegy eléggé különböző ahhoz, hogy a fogyasztók ne tévesszék azokat össze, ugyanakkor ők tiszteletben kívánják tartani Panaszos védjegyjogait.

 

Tanácsadó Testület (TT) a Panaszos által megindokolt DRSZ 2.2.2. a) pontja alapján vizsgálta a delegálási igényt. A TT Panaszolt tekintetében leszögezte, hogy az előtte folyó eljárás nyelve magyar, ezért a beadványokat magyar nyelven kell a feleknek benyújtania, amelyhez – szükség szerint – jogi képviselőt is igénybe vehet. Jelen esetben ugyanakkor – kivételesen – nem látta akadályát a panaszolti, nem magyar nyelvű beadvány figyelembe vételének.

 

A TT megállapította, hogy Panaszos hivatkozott védjegye az ’index’ szó keretezve, nagy betűkkel, a 35, 38, 41. osztályokban.

 

A TT megvizsgálta, hogy fennáll-e a védjegybitorlás gyanúja a hivatkozott védjegy kapcsán. Az ’index’ és az ’indexio’ szavak hasonlóak, az indexio szó első 5 karaktere azonos, és e szó értelmes része is azonos, csupán egy nem értelmezhető -io taggal van kiegészítve az index szó. Önmagában igaz lenne Panaszolt érvelése, hogy e szó leíró jellegű, azonban Magyarország egyik piacvezető internetes sajtóorgánumaként intenzív használattal rendelkezik, amellyel erősebb megkülönböztető képességet szerzett, a védjegynek pedig hangsúlyos eleme az index szó.

 

 Az ’indexio’ megjelölést Panaszolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatásként (pl. piackutatás, gazdasági, pénzügyi tevékenységet segítő szolgáltatás stb.) kívánja használni. E tevékenység nagyobb részt a 35. nizzai szolgáltatási osztályba tartozik, ahol az ’index’ védjegy be van jelentve.

 

Jelen esetben nem releváns, hogy Panaszolt Magyarországon nem érvényes védjeggyel rendelkezik. A TT ugyanakkor ellenőrizte a szlovák adatbázist, és megállapította, hogy Panaszolt mindkét szlovák védjegyét csak a 35. szolgáltatási osztályba jelentette be. Ez megerősíti nyilatkozatát, hogy tevékenységét Magyarországon is a 35. osztályban kívánná végezni, amely viszont a magyar védjegy által már le van fedve. A TT így Panaszossal ért egyet, a domain használata során valóban fennállhat a védjegybitorlás gyanúja.

 

Mindezekre figyelemmel a domain névre vonatkozó igény nem teljesíthető, a domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2021. március 19.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.