Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 6/2020. (IX. 30.) sz. Állásfoglalása

 

Az indasys.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1066/2020. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az indasys.hu domain név az igénylő Indasys Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az indasys.hu domain név delegálását az  Indasys Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen az Indamedia Network Zrt. („Panaszos”)  nyújtott be határidőben kifogást jogi képviselője útján. Panaszos annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos, mint az Indamedia cégcsoport anyavállalata, kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történő delegálása jogellenes helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2.a) pontját sértené. A Panaszos szerint a Panaszolt a domain név regisztrálása esetén, annak használatba vételekor gyaníthatóan védjegybitorlást követne el. Panaszos beadványában jelzi, hogy Panaszos korábbi neve „cemp-x Online Zrt”.

 

Panaszos ismertette, hogy cégcsoportjához tartozók közül többen is használják az „Inda” előtagot nevükben, és az Inda megnevezés egyidejűleg színes ábrás védjegyként oltalmat is élvez.

 

Panaszolt jogi képviselője útján előadja, hogy Győri Ítélőtábla a domain igénylése előtt bejegyezte cégét, amelynek rövidített neve az igényelt domain. Panaszolt ipari automatizálással foglalkozik, a domain is ezt jelenti: Industrial Automatic Systems. Tevékenysége teljesen eltér Panaszos tevékenységétől, és tervezett honlapján sem fog olyan tartalmat közölni, amely Panaszosra jellemző.

 

Tanácsadó Testület (TT) a TT a Regisztrációs Szabályzat 9.1. pontjában foglalt jogos érdeket és a 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét is vizsgálta.

 

A Regisztrációs Szabályzat 9.1. pontjában foglaltak szerint az fordulhat a TT-hez, akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott domain-igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik. A TT a név-előtag azonossága alapján megállapította a jogos érdeket, ugyanakkor a Panaszos által hivatkozott védjegy alapján nem. A védjegylajstrom szerint ez utóbbi a cemp-x Online Zrt-é. A Védjegytörvény (Vt.) 47. §-a alapján a védjegylajstromot hitelesnek kell tekinteni, a lajstrom pedig nem jelez jogutódlást vagy átruházást Panaszos javára. Panaszos cégjegyzéke sem tartalmaz utalást jogelőd cég létére, a két cégnek ráadásul eltérő a székhelye, és az adószáma, így két különálló jogi személyről van szó, nem pedig névváltozásról, ahogy Panaszos nyilatkozott.

 

A Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontja szerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

A TT a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a Panaszolt rövidített, bejegyzett cégnevével azonos domain igénylése és a felé történő delegálás gyaníthatóan nem sérti Panaszos névhasználati jogát. A Felek továbbá gyaníthatóan nem versenytársak, és a domain gyaníthatóan nem megtévesztő.

 

A TT mindemellett megvizsgálta, hogy fennáll-e a védjegybitorlás gyanúja a hivatkozott védjegy kapcsán. Panaszolt tevékenysége és a védjegy árujegyzéke eltérő, a bitorlásnak pedig feltétele lenne az összetéveszthetőség. A TT álláspontja szerint a domain gyaníthatóan nem sérti az előtagot ábrázoló színes ábrás védjegy jogosultjának jogait.

 

Mindezekre figyelemmel a domain névre vonatkozó igény teljesíthető, a domain név Panaszolt részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt  és http://www.domain.hu/domain/tt/egyedi_allasfoglalasok/) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2020. szeptember 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.