Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 4/2020. (IX. 30.) sz. állásfoglalása

A humana.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1064/2020. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A humana.hu domain az igénylő magánszemély számára nem delegálható. Az igénylést a Humana GmbH részére kell teljesíteni.

Indokolás:

 

A humana.hu domain nevet egy magánszemély (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen a Humana GmbH (Bielefelder Strasse 66. 32051 Herford Németország) Panaszos nyújtott be kifogást jogi képviselője útján. Kifogásában pontosan hivatkozott a közzétételi listán megjelölt igénylésre. Jogi indokolásában előadta megfelelő hivatkozásokkal és bizonyította, hogy a „Humana” kifejezésre érvényes védjegyekkel rendelkezik Magyarországon. Előadta továbbá, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 2.1 pontja szerint (többek között) jogellenes és megtévesztő domain név nem igényelhető. Kifejtette, hogy álláspontja szerint az igénylés megtévesztő, mert a domain nevet az internetezők azonnal a Panaszossal azonosítanák; továbbá jogellenes, mert a következő jogszabályokba ütközik: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII tv., illetve a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI törvény.

 

Beadványában kifejtette továbbá, hogy a védjegy nemzetközi és magyarországi szinten is jó hírnévnek örvend, kiérdemelte a „made in Germany” minőségi elismerést. Külön felhívta a Tanácsadó Testület figyelmét arra, hogy a Párizsi Uniós Egyezmény kiemelt oltalmat biztosít a jóhírű védjegyek számára. Kérte továbbá annak figyelembevételét, hogy a „humana” kifejezés a magyar nyelvben nem bír jelentéssel, így használata kizárólag hozzá kötődik.

 

Állításait bizonyítékokkal támasztotta alá, így csatolta az említett 175021 lajstromszámú nemzetközi szóvédjegy lajstromkivonatát.

 

A Panaszolt érdemi védekezést terjesztett elő az igénylés ellen, és előadta, hogy a kifejezés latin jelentését (azaz: „emberi”) kívánja használni egy megrendelője pszichológiai szolgáltatásai kapcsán. A nevet ellenőrizte is a 44-es áruosztályban, amely a „pszichológus szolgáltatások”-ra terjed ki. Mivel ebben az osztályban nincs lajstromozott védjegy, úgy véli, eljárása megfelelően gondos volt. Kifejtette továbbá, hogy a Panaszos terméke és a pszichológusi szolgáltatások nem lehetnek megtévesztőek, „így jogellenes sem lehet”. Cáfolta a Panaszos állítását, miszerint a Panaszos védjegye belföldön jóhírnevet élvezne. Ezt azzal az állításával támasztotta alá, hogy a Humana „nem szerepel semmilyen TOP márkákat tartalmazó listán”. Továbbá hivatkozás nélkül 10 kritériumot sorolt fel, amelyeknek állítása szerint a Panaszos nem felel meg.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az igényelt domain esetleges jogellenességét és megtévesztő voltát vizsgálta.

 

Ugyanakkor a TT többször kifejtette, hogy a domain név delegálhatóságának kérdését mindig a konkrét ügy tényállása, körülményei alapján bírálja el, minden delegálási vita egyedi döntést kíván.

 

A TT figyelembe vette, hogy a Panaszos valóban rendelkezik érvényes magyar és nemzetközi védjeggyel. E védjegy szóvédjegy a HUMANA kifejezésre.

 

A Panaszolt hivatkozása, miszerint pszichológusi szolgáltatásként kívánná használni a kifejezést, a TT szerint nem helytálló, mert az on-line felület üzemeltetése nem pszichológiai szolgáltatás, hanem a Panaszolt által előadottak szerint ismeretterjesztés és reklámozás.

 

Nem kérdés, hogy a Panaszolt igénylése azonos a Panaszos védjegyével, egy karakter eltérés sincs a kettő között.

 

A fentieken túl a TT gyaníthatóan megtévesztőnek is találja a domaint, mert gyanítható és okkal feltételezhető, hogy a fogyasztók a jól ismert tápszerhez kapcsolnák a domain nevet, sőt egyenesen a kifejezés begépelésével keresnék a Panaszos céget.

 

Ezen összefüggés látszatának keltése tisztességtelenül használná ki a védjegy ismertségét. Nincs akadálya továbbá, hogy az igénylő magánszemély más név alatt töltse fel a megrendelője weblapját.

 

Fentiekre tekintettel, illetve a humana.hu védjegy és márka ismertségére is, a TT álláspontja szerint a domain igénylés gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő, így az a DRSZ 2.2.2. pontjába is ütközik, ezért a humana.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható. Mivel Panaszos is igényelte a domain nevet, az a részére delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2020. szeptember 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.