Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 2/2020. (VIII. 24.) sz. Állásfoglalása

Az indexpress.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1062/2020. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az indexpress.hu domain a Ráckevei Savoyai Kulturális Egyesület számára nem delegálható.

Indokolás:

 

Az indexpress.hu domain nevet a Ráckevei Savoyai Kulturális Egyesület (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen az INDEX.HU Informatikai Zrt. Panaszos nyújtott be kifogást. Kifogásában előadta, hogy a vitatott domain cégnevéhez nagyon hasonló, továbbá magyar és nemzetközi védjeggyel is rendelkezik. Hivatkozott továbbá a domain jogellenes és megtévesztő voltára.

 

A Panaszos véleménye szerint a domain igénylés teljesítése esetén a fenti védjegyekhez fűződő kizárólagos panaszosi jogok sérülnének, a Panaszolt pedig védjegybitorlást valósítana meg, mivel részére a fent megjelölt védjegyek használatára engedélyt a jogosult nem adott.

 

A Panaszolt a panasszal kapcsolatos válaszában kifogásolta, hogy Panaszos nem fejtette ki, mennyiben sértheti a domain delegálása az üzleti vagy egyéb személyiségi jogait. Hivatkozik továbbá arra, hogy az index.hu nem szó, hanem ábrás védjegy. Álláspontja szerint „jegyzék” azaz index kifejezéssel más is működhet sikeres vállalkozásként, és a domain nem feltétlen utal sajtótevékenységre, legfeljebb sajtófigyelésre. Álláspontja szerint a domain sajátos know-how, amellyel állatvédelmi sajtótermékek nyilvánosságra hozatalára kíván utalni.

 

Panaszolt csatolt továbbá egy számlát és egy megbízási szerződést, utóbbiban Panaszolt egyik megbízóként egy állatmenhely alapítványt bíz meg dokumentumfilm forgatásával. A szerződés szerint ugyanakkor nem Panaszoltnak, hanem a megbízott alapítványnak kellene lefoglalnia a tárgyi domaint, és azon kéne elhelyeznie a „nyersanyagok promócióját”.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az igényelt domain esetleges jogellenességét és megtévesztő voltát vizsgálta. Panaszos cégneve és az igényelt domain nem azonos. Panaszos viszont valóban rendelkezik érvényes magyar és nemzetközi védjeggyel a 35, 38, 41. osztályokban. E védjegy hangsúlyos része a szóelem, míg ábrás jellege minimális. Az index.hu védjegy nagy ismertségnek örvend az árujegyzék területén, és intenzív használata relatíve erősebb megkülönböztető képességet is kölcsönöz a védjegynek.

 

A vitatott domain egyik kézenfekvő értelmezési módja nem más, mint az „index” védjegy-jellemző rész és a „press”, azaz sajtó szó kombinációja: indexpress.

 

Panaszolt által benyújtott bizonyítékok azt támasztják alá, hogy Panaszolt a domaint Panaszos árujegyzékébe (41. osztály) tartozó, azzal összetéveszthető szolgáltatásra (filmkészítés, filmmel összefüggő promóció) kívánná használni. A domain igénylésekkel és vitákkal összefüggő nemzetközi gyakorlat szerint a pusztán termékfajtára, jellegre vagy más hasonló kiegészítő információra utaló utótag csekély, de inkább semmiféle megkülönböztető szerepet nem tölt be az összetéveszthetőség vizsgálata során [lásd pl. a WIPO döntését a <lufthansaairlines.com> domain névvel kapcsolatban (D2009-0003 számú ügy)]. A „press” szó toldat a TT gyakorlata szerint sem rendelkezik megkülönböztető képességgel, továbbá jelentésével arra utal(hat), hogy a domain alatt megjelenő tartalmak valamilyen módon összefügghetnek a védjegy jogosultjának sajtó, illetve üzleti tevékenységével, így a TT az összetéveszthetőséget megállapíthatónak tartja.

A fentieken túl a TT megtévesztőnek is találja a domaint, mert gyanítható és okkal feltételezhető, hogy a fogyasztók az Index.hu céghez köthető sajtóanyagot vélnek a domain mögött. Ismert, hogy az Index.hu lapon, illetve annak címlapján folyamatosan jelenlévő „port.hu” rovaton videók és filmek promóciói szerepelnek, ilyenformán versenytársi pozíció is gyanítható, amely a megtévesztő jelleget erősíti.

 

Fentiekre tekintettel illetve az INDEX.HU védjegy és márka ismertségére is, a TT álláspontja szerint a domain igénylés gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő, így az a DRSZ 2.2.2. pontjába is ütközik, ezért az indexpress.hu domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2020. augusztus 24.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.